Skip to content ↓

Zarządzanie bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę

Osoba do kontaktu

mgr inż. Karolina  Kaznowska-Opala
tel.: 12 617 39 08
kazn@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Polak, prof. AGH
tel.: 12 617 44 94
kpolak@agh.edu.pl

​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądoweji Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-3, pokój 425

Strona internetowa studiów

www.euwp.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Zakres studiów obejmuje kompleksowo zagadnienia spotykane w problematyce związanej z funkcjonowaniem głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są m.in. problemy rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne, związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na utrzymanie wysokiej sprawności, efektywności, energochłonności oraz technicznej niezawodności poszczególnych elementów systemu zaopatrzenia w wodę, stanowiących o utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu środowiska, wdrażania systemów informatycznych oraz diagnostyką stanu technicznego obiektów infrastruktury wodociągowej.

Program studiów

 • Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwach wodociągowych
 • Niezawodność systemów zaopatrzenia w wodę
 • Zagadnienia prawne
 • Hydrogeologia
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne
 • Hydraulika studzienna
 • Zagadnienia wytrzymałościowe w konstrukcjach studziennych i wodociągowych
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Maszyny przepływowe
 • Gospodarka maszynowa i remontowa
 • Podstawy automatyki przemysłowej i elektrotechniki
 • Rekonstrukcja i renowacja studni
 • Monitoring środowiska wodnego
 • Technologia uzdatniania wody
 • Wdrażanie systemów informatycznych
 • Zajęcia seminaryjne i konsultacje

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada ugruntowaną wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami spotykanymi w problematyce udostępniania i ujmowania wód podziemnych, szczególnie w zakresie nauk o ziemi i inżynierii środowiska, energetyki, automatyki, informatyki technicznej, inżynierii lądowej i materiałowej, ekonomii, prawa oraz bezpieczeństwa publicznego - na poziomie niezbędnym do przejmowania odpowiedzialności za funkcjonowanie ujęć głębinowych. Nabyta na studiach podyplomowych wiedza jest wystarczająca do podejmowania współcześnie występujących wyzwań w zakresie poprawy sprawności, obniżania energochłonności oraz zwiększania niezawodności systemów. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie efektywnego gospodarowania środkami technicznymi i zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody. Posiada także kompetencje, pozwalające na planowanie modernizacji oraz wdrażanie innowacyjnych metod nadzoru diagnostycznego obiektów i elementów technicznych, a także utrzymania niezawodności technicznych systemów eksploatacji zasobów wód podziemnych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r.  do I 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie rekrutacji na daną edycję studiów zgłoszenie zostaje zachowane do rekrutacji na kolejną edycję studiów.

Liczba miejsc:

Minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji studiów -15.
Maksymalna liczba miejsc w ramach edycji – 40.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele. Studia realizowane są w systemie: semestr letni (I) – semestr zimowy (II). Dwa zjazdy odbywają się w piątek, jeden w semestrze letnim, jeden w semestrze zimowym (zajęcia praktyczne w czerwcu oraz we wrześniu). Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranych ujęciach wód podziemnych (poza Krakowem). Program przewiduje 136 godz. dydaktycznych, tj. około 10 zjazdów. W ramach programu studiów przewidziane są egzaminy z wybranych przedmiotów oraz obrona pracy końcowej.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka