Skip to content ↓

Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa

Osoba do kontaktu

prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych
tel. 12 617 27 51
jzych@agh.edu.pl

Marta Kukułka
tel. 12 617 27 07
mkukul@agh.edu.pl

mgr Joanna Cholawa
tel. 12 617 27 18
cholawa@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych
tel. 12 617 27 51
jzych@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Odlewnictwa

ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
pawilon D-8, pokój 001 (parter)


Charakterystyka studiów

Studia obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu kształtowania jakości odlewów wytwarzanych w różnych technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem technologii form piaskowych.

Program studiów jest oparty na problemowych blokach tematycznych, obejmujących technologię produkcji odlewów i ich specyfikę, metody kontroli procesów odlewniczych, identyfikację i kwalifikację wad odlewniczych, analizę przyczyn ich powstawania, diagnostykę ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych badań nieniszczących, wykorzystanie inżynierskich systemów eksperckich i sztucznej inteligencji w analizie przyczyn powstawania wad, narzędzia zarządzania i kontroli jakości odlewów, technologie i metody napraw odlewów.

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), szczególnie kierunków związanych z odlewnictwem jako techniką wytwarzania odlewów przemysłowych, motoryzacyjnych i artystycznych, zapewnieniem jakości wytwarzania wyrobów medalowych, ich kontrolą nieniszczącą, diagnostyką – którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie diagnostyki jakości odlewów, zapobiegania wad, diagnostyki i naprawy wyrobów odlewanych, zastosowania systemów eksperckich opartych na sztucznej inteligencji.

Program studiów

Program studiów obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne:

 • Analiza wad odlewów, ze szczególnym naciskiem na wady odlewów wytwarzanych ze stopów żelaza w formach pisakowych. W tym bloku poruszana będzie tematyka klasyfikacji wad wg krajowych i międzynarodowych norm, analizy przyczyn ich powstawania, wpływu czynników technologicznych na ich powstawanie, wpływu technologii form i ich jakości na tworzenie się wad, wpływu jakości metalu, i parametrów procesu.
 • Diagnostyka – sposoby i metody wykrywania wad (wady kształtu, powierzchni, nieciągłości, wady wewnętrzne w tym wady struktury). W tym bloku zostaną przedstawione nieniszczące metody badań odlewów i obszary ich zastosowania. Szczególny nacisk zostanie położony na zastosowaniu techniki ultradźwiękowej, klasycznej defektoskopii, rentgenografii, tomografii, metod magnetycznych, wiroprądowych, endoskopowych i penetracyjnych. W trakcie zajęć laboratoryjnych uczestnicy zapoznają się z opisanymi metodami w sposób praktyczny.
 • Zapobieganie – analiza metod i sposobów ograniczenia i zapobiegania powstawaniu wad ze szczególnym naciskiem na wady odlewów wytwarzanych w technologii form piaskowych. W bloku tym poruszana będzie tematyka zapobiegania wad powierzchni odlewów żeliwnych i staliwnych, wad wewnętrznych, kształtu i innych. Analiza wad prowadzona będzie w oparciu o nowoczesne, aktualnie stosowane technologie form i rdzeni piaskowych.
 • Naprawa odlewów – metody naprawy szeroko stosowane zarówno w odlewnictwie staliwa jak również żeliwa. W tym bloku przedstawiony zostanie obszar zastosowania poszczególnych metod napraw (spawanie, uszczelnianie, lutowanie, itp.) w powiazaniu z wymaganiami stawianymi gotowym odlewom.
   

Tematyka studiów będzie realizowana w ramach następujących przedmiotów:

 • Współczesne technologie produkcji odlewów przemysłowych i ich specyfika;
 • Kontrola procesów odlewniczych, jakość odlewów, klasyfikacja wad;
 • Wady odlewów z form piaskowych – identyfikacja, przyczyny, zapobieganie;
 • Wady odlewów ciśnieniowych i z technologii specjalnych – przyczyny, zapobieganie;
 • Metody rozpoznawania i diagnostyki wad;
 • Nieniszczące metody badań i kontroli jakości odlewów;
 • Narzędzia zarządzania i kontroli jakości odlewów;
 • Naprawa odlewów – technologie i zastosowanie.
   

W programie przewidziane są zarówno zajęcia wykładowe jak i laboratoryjne, obejmujące prezentację metod nieniszczących w diagnostyce wad odlewów, a także zajęcia z wykorzystaniem zaawansowanych systemów eksperckich w diagnostyce wad i określaniu przyczyn ich powstawania.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych poszerzy swoje kwalifikację o wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne do pracy w odlewniach na stanowiskach inżyniera opracowującego i projektującego procesy technologiczne, inżyniera kierującego wydziałami w odlewni (topialnią, rdzeniarnią, formiernią, obróbką wykańczającą, itp.). Studia pozwolą uaktualnić i uzupełnić wiedzę z zakresu kształtowania jakości odlewów, wykorzystania klasycznych i zaawansowanych metod diagnozowania wad odlewów (eksperckie programy, elementy sztucznej inteligencji), określania ich przyczyn i opracowania środków zaradczych dla ich ograniczenia w danych warunkach odlewni. Absolwent pozyska wiedzę z zakresu nowoczesnych, nieniszczących metod badań komponentów metalowych, w tym odlewów, i pozna obszary ich zastosowań. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie metod naprawy odlewów. Nabyta wiedza i umiejętności staną sią szczególnie przydatne dla absolwentów specjalizujących się w kontroli jakości w odlewniach, jak również dla pracowników firm, które wytwarzają maszyny, urządzenia, pojazdy mechaniczne, itp., w których komponentami są odlewy.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r. do II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
24

Informacje dodatkowe:
Zajęcia dydaktyczne (wykłady, laboratoria, seminaria) obejmują 150 godzin kontaktowych realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden zjazd w miesiącu (planowanych jest 8 zjazdów regularnych oraz dodatkowy zjazd na obronę pracy dyplomowej). Po uzgodnieniu z uczestnikami studiów, część zjazdów może być realizowana w systemie hybrydowym, przy czym zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH.

Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotów podane zostały w sylabusie. Wpis na semestr drugi możliwy jest po zaliczeniu wszystkich zajęć odbywających się w semestrze pierwszym. Na podstawie zdobytej wiedzy i własnych doświadczeń z pracy zawodowej uczestnicy piszą samodzielnie pracę dyplomową pod opieką wybranego promotora pracy. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych (dyplomem ukończenia studiów podyplomowych).

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 20 osób.


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Odlewnictwa
ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków
pawilon D-8, pokój 001 (parter)

Formularz zgłoszeniowy, skan dyplomu ukończenia studiów wyższych przyjmowane są również drogą elektroniczną (e-mail: dziekodl@agh.edu.pl)

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Marta Kukułka
tel. 12 617 27 07
mkukul@agh.edu.pl 

mgr Joanna Cholawa
tel. 12 617 27 18
cholawa@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do końca II 2024 r.

Opłaty:
5 000 zł (2 500 zł/semestr)
 

Informacje dodatkowe:
Zajęcia dydaktyczne (wykłady, laboratoria, seminaria) obejmują 150 godzin kontaktowych realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden zjazd w miesiącu (planowanych jest 8 zjazdów regularnych oraz dodatkowy zjazd na obronę pracy dyplomowej). Po uzgodnieniu z uczestnikami studiów, część zjazdów może być realizowana w systemie hybrydowym, przy czym zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH.

Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotów podane zostały w sylabusie. Wpis na semestr drugi możliwy jest po zaliczeniu wszystkich zajęć odbywających się w semestrze pierwszym. Na podstawie zdobytej wiedzy i własnych doświadczeń z pracy zawodowej uczestnicy piszą samodzielnie pracę dyplomową pod opieką wybranego promotora pracy. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych (dyplomem ukończenia studiów podyplomowych).

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 20 osób.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka