Skip to content ↓

Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Tomasz Rokita, prof. AGH
tel.: 12 617 36 82
rokitom@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Tomasz Rokita, prof. AGH
tel.: 12 617 36 82
rokitom@agh.edu.pl​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-2, pokój 16


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe są prowadzone w zakresie czterech specjalności:

  • Górnicze wyciągi szybowe
  • Koleje linowe

Studia podyplomowe o ww. zakresach tematycznych 1-4 przewidziane są dla inżynierów projektujących i eksploatujących liny oraz poszczególne grupy urządzeń transportu linowego. Prowadzone były w Katedrze Transportu Linowego AGH od kilkudziesięciu lat, a obecnie są prowadzone przez Katedrę Inżynierii Maszyn i Transportu AGH. Obejmują szerokie spektrum wiadomości z dziedzin związanych z systemami transportu linowego. Ze względu na specyficzne cechy tych urządzeń specjalistyczna wiedza jest niezwykle przydatna inżynierom zatrudnionym w wielu działach gospodarki mających związek z transportem linowym. Studia mogą być organizowane w systemie obejmującym więcej niż jedną z wymienionych grup urządzeń.

Program studiów

Link do Sylabusa

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza ogólna z zakresu programu objętego przez kierunki studiów:

  • Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Informatyka.
  • Prowadzone są wykłady i ćwiczenia z zasad projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń transportu linowego, napędów elektrycznych, układów hydraulicznych, systemów sterowania i kontroli.
  • Prowadzone są specjalistyczne zajęcia z diagnostyki technicznej oraz zagadnień związanych z eksploatacją i obsługą poszczególnych urządzeń.
  • Elementem wykładów są tematy związane z zagadnieniami prawnymi i dozorem technicznym.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w proponowanych zakresach tematycznych przewidziane są dla pracowników zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją, rzeczoznawstwem, dozorem i nadzorem technicznym poszczególnych grup urządzeń. Są istotnym elementem uzupełnienia wiedzy w zakresie transportu linowego osobowego i towarowego dla absolwentów różnych kierunków technicznych, a także dla osób podejmujących pracę w zakładach górniczych, ośrodkach narciarskich, firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, dozorach technicznych, firmach projektujących, budujących i remontujących urządzenia transportu linowego.

Absolwenci studiów otrzymują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu urządzeń transportu linowego, tak osób, jak i materiałów. Są przygotowywani do samodzielnej pracy koncepcyjnej, projektowej oraz eksploatacji ww. urządzeń. Poznają zasady poprawnej pracy i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia, omawiane są zagadnienia prawne oraz warunki badań technicznych urządzeń i oceny ich wyników. Studia te są wymagane przy ubieganiu się inżynierów o uprawnienia dozoru w kopalniach oraz firmach posiadających urządzenia transportowe nadzorowane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30

Informacje dodatkowe:
Zjazdy średnio co 1-2 tygodnie w soboty.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka