Skip to content ↓

Technologia i przetwórstwo szkła

Osoba do kontaktu

prof. dr hab. inż. Manuela Reben
tel.: 12 617 25 14
manuelar@agh.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Koza
tel.: 12 617 34 19
szklo@agh.edu.pl​​​​​​

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Manuela Reben
tel.: 12 617 25 14
manuelar@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-3, pokój 223


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii  i przetwórstwa szkła. Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów, z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych.

Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: aktualnych trendów w technologii i przetwórstwie szkła, podstaw i uwarunkowań związanych z tworzeniem stanu szklistego, procesu technologicznego wytwarzania szkła ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania masy szklanej w wyroby, surowców do produkcji szkła, obniżenia energochłonności procesów wytwarzania szkła z zastosowaniem surowców alternatywnych czy operacji technologicznych pozwalających na obniżenie emisji CO2, najnowszych rozwiązań w zakresie doboru wyłożeń ogniotrwałych.

Poruszone zostaną również zagadnienia związane z szeroko pojętym przetwórstwem szkła, zastosowaniami szkła w budownictwie jako materiału wypełniającego, elewacyjnego oraz konstrukcyjnego. Omówione zostaną przepisy i regulacje prawne pozwalające na stosowania szkła jako wyrobu budowlanego. Scharakteryzowane zostaną techniki pozwalające na otrzymanie powłok funkcyjnych na podłożach szklanych, właściwości powłok funkcyjnych i ograniczenia w ich stosowaniu.

Zajęcia praktyczne umożliwią zapoznanie się z metodami badawczymi pozwalającymi określić właściwości wyrobów szklanych, jak również pozyskać praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

  • Szkło – materiał XXI wieku. Aktualne trendy w technologii i przetwórstwie szkła, stan szklisty.
  • Właściwości technologiczne i użytkowe szkieł, właściwości fizykochemiczne powierzchni szkła, właściwości termomechaniczne szkieł, pomiary naprężeń w szkle, charakterystyka optyczna szkieł, współczesne badania naukowe w świetle wyzwań przemysłu szklarskiego.
  • Przetwórstwo szkła – metody podnoszenia wytrzymałości szkieł, szkła bezpieczne, kierowana krystalizacja, szkło jako materiał konstrukcyjny.
  • Szkło i szkliste materiały dla budownictwa, przepisy i normy, szyby zespolone, szklisty materiał izolacyjny.
  • Przebieg procesu produkcji szkła – proces otrzymywania szkła, handel emisjami, barwienie i odbarwianie szkieł,  technika witrażu,  formowanie szkła sposobem ręcznym, obliczenia technologiczne.
  • Materiały ogniotrwałe stosowane w przemyśle szklarskim, korozja materiałów ogniotrwałych.
  • Powłoki funkcyjne, emalie – podstawy technologii i zastosowania, urządzenia i techniki próżniowe, powłoki funkcyjne na szkle, właściwości fizykochemiczne powłok, pomiar grubości cienkich warstw.
  • Nanomateriały i nanotechnologie.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są głównie dla absolwentów szkół wyższych, pracujących w przemyśle związanym z procesami produkcji szkła i jego przetwórstwa. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów podyplomowych są także przydatne dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, gdzie szkło stanowi element materiału kompozytowego.

Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych, w szczególności technologii chemicznej, oraz absolwenci szkół wyższych bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem szklarskim, ceramicznym emalierskim czy z przemysłem wytwarzającym powłoki funkcyjne.

Tematyka zajęć skierowana jest również do pracowników firm projektujących piece szklarskie czy będących menagerami projektów związanych z wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii.

Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu technologii i przetwórstwa szkła” wydane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc:
15-30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka