Skip to content ↓

Szacowanie nieruchomości

Osoba do kontaktu

mgr Krzysztof Kozak
tel.: 12 617 22 74
kozak@agh.edu.pl

dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
tel.: 12 617 44 80
abaran@agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Anna Barańska, prof. AGH
tel.: 12 617 44 80
abaran@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 206

Strona internetowa studiów

www.wycena.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, matematyki i statystyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości. A także przez osoby spoza AGH– pracowników innych uczelni, urzędników, przedsiębiorców, rzeczoznawców majątkowych i specjalistów m.in. z zakresu zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych. Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujące praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie tzw. operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego.

Program studiów

Link do Sylabusa

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
  • Podstawy wiedzy ekonomicznej (50 godz.)
  • Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
  • Rzeczoznawstwo majątkowe (129 godz.)
  • Seminarium dyplomowe i egzamin (19 godz.)

Program studiów obejmuje minimum programowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Studia przygotowują (po odbyciu praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
minimum 40, maksimum 100


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka