Skip to content ↓

Odnawialne zasoby i źródła energii

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Marciniszyn
tel.: 12 617 39 22
szkola@imir.agh.edu.pl

mgr inż. Barbara Machniewicz
tel.: 12 617 31 13
kseiuos@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH
tel.: 12 617 45 46
krkolodz@agh.edu.pl​​​​

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-3, pokój 117A

Strona internetowa studiów

szkola.imir.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu współczesnych kierunków rozwoju konstrukcji, badań i wdrożeń odnawialnych zasobów i źródeł energii. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, które swym zakresem obejmują wszystkie technologie ekoenergetyczne i zasoby odnawialne: geotermię, biomasę i biopaliwa, słońce, wodę, wiatr, pompy ciepła oraz zagadnienia dodatkowe związane z tą tematyką: strategię rozwoju OZE, politykę energetyczną w tym zakresie, samowystarczalność energetyczną z wykorzystaniem OZE, budownictwo zeroenergetyczne oraz audyting energetyczny budynków. Dodatkowym blokiem programowym jest praktyczny wyjazd terenowy ukazujący możliwości zastosowań OZE.

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), szczególnie kierunków związanych z energetyką, mechaniką, budownictwem, techniką rolniczą, transportem - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju konstrukcji i zastosowań urządzeń energetyki odnawialnej.

Program studiów

W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie VIII bloków przedmiotowych / tematycznych dotyczących:

  • Blok I – Strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce;
  • Blok II – Energetyka geotermiczna;
  • Blok III – Energetyka biomasy i biopaliw;
  • Blok IV – Energetyka słoneczna;
  • Blok  V – Energetyka wiatrowa;
  • Blok VI – Energetyka pomp ciepła;
  • Blok VII – Energetyka wodna;
  • Blok VIII – Polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie.

W programie przewidziany jest wyjazd terenowy, podczas którego uczestnicy poznają praktyczne przykłady zastosowań odnawialnych źródeł energii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oceny zasobów ekoenergetycznych, projektowania systemów wykorzystujących OZE z wykorzystaniem metod komputerowych. Ma świadomość ważności zastosowania i wdrożenia systemów ekoenergetycznych, w tym ich wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
15-30

Informacje dodatkowe:
Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe (wykłady, konwersatoria, seminaria) będą realizowane przez okres dwóch semestrów akademickich. Będą prowadzone systemem niestacjonarnym, podczas 10-11 sesji dwudniowych (sobota, niedziela, co drugi tydzień) w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Zajęcia obejmą według planu studiów podyplomowych łącznie 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obowiązkowe. Przez 2 semestry przekazywana jest uczestnikom wiedza z różnych dziedzin w ramach przedmiotów bez wystawiania ocen końcowych. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy piszą samodzielnie prace dyplomowe. Podczas pisania pracy są prowadzone konsultacje z wybranymi Promotorami prac. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka