Skip to content ↓

Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów

Osoba do kontaktu

Marta Ziaja
tel.: 12 617 22 00
marziaja@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH
tel.: 12 617 31 55
ziaja@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 104


Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy – wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) m.in. gazu ziemnego, wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, itp. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki gazyfikacji i kanalizacji kraju oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia wprowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, a zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Techniki i technologie bezwykopowej budowy sieci
 • Elementy hydrogeologii i geologii inżynierskiej
 • Podstawy wiertnictwa
 • Mechanika zwiercania skał
 • Płuczki wiertnicze w technologiach bezwykopowych
 • Gruntoznawstwo i geotechnika
 • Utylizacja odpadów powiertniczych
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych
 • Metody szacowania ryzyka projektowego
 • Maszyny i urządzenia w technologiach bezwykopowych
 • Zagadnienia prawne i BHP w technologiach bezwykopowych
 • Zajęcia terenowe

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki w zakresie projektowania i wykonywania instalacji rurociągów za pomocą technologii bezwykopowych. Absolwenci będą posiadać wiedzę z podstaw wiertnictwa i płynów wiertniczych, mechaniki zwiercania skał, budowy maszyn, narzędzi wiercących i pomiarowych a także przybliżone zostaną im zagadnienia geologii inżynierskiej i geotechniki, sporządzania umów, projektowania i dokumentowania inwestycji.

Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie technologii bezwykopowych, która umożliwi im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej wodno-kanalizacyjnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r. do II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 104

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Marta Ziaja
tel.: 12 617 22 00
marziaja@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do 28 II 2024 r.

Opłaty:
6 000 zł

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, również hybrydowo w szczególnych przypadkach (piątek od godz. 15.00, sobota w godz. 8.15-17.30).

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie późnej niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka