Skip to content ↓

Nowoczesne sieci teleinformatyczne

Osoba do kontaktu

dr inż. Artur Lasoń
tel.: 12 617 40 37
artur.lason@agh.edu.pl

mgr Joanna Putała
tel.: 12 617 48 07
podyplomowe@telekomunikacja.agh.edu.pl
joanna.putala@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Artur Lasoń
tel.: 12 617 40 37
artur.lason@agh.edu.pl​​​​​​​​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
Instytut Telekomunikacji

ul. Czarnowiejska 74, 30-059 Kraków
pawilon B-9, pokój 204 (II piętro)


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne mają na celu przygotowanie specjalistów z obszaru teleinformatyki, w szczególności zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfiguracji, testowania i utrzymania nowoczesnych sieci teleinformatycznych. Program studiów obejmuje szeroki zakres technik sieciowych, opracowany został z uwzględnieniem wymagań potencjalnych pracodawców działających w obszarze IT. Przy ustalaniu programu studiów analizie poddano wymagania dla specjalistów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy. Studia skupiają się na przedstawieniu i wyjaśnieniu uczestnikom najważniejszych technik sieciowych, są także silnie ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności pracy z systemem operacyjnym Linux oraz programowanie w skryptowym języku Python.

W programie studiów uwzględniono problemy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz ujęto aspekty praktycznego zastosowania mechanizmów uczenia maszynowego.

Program studiów

Link do Sylabusa

Zajęcia na studiach prowadzone będą przez dwa semestry. W pierwszym semestrze oprócz przedmiotów sieciowych przewidziano cykl intensywnych zajęć z sytemu operacyjnego Linux i programowania w języku Python.

 1. Podstawy sieci TCP/IP
 2. Sieci optyczne
 3. Programowanie w języku Python (I)
 4. Lokalne sieci teleinformatyczne (I)
 5. System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (I)
 6. Podstawy rutingu w sieciach IP


W drugim semestrze  kontynuowane są zajęcia o charakterze sieciowym, rozszerzane są kompetencje uczestników w zakresie systemu operacyjnego Linux oraz programowania w języku Python.

 1. Lokalne sieci teleinformatyczne (II)
 2. System operacyjny Linux i programowanie sieciowe (II)
 3. Zaawansowany ruting w sieciach IP
 4. Programowanie w języku Python (II)
 5. Architektura nowoczesnych systemów teleinformatycznych


Pod koniec drugiego semestru uczestnicy studiów zobowiązani są do napisania pracy końcowej. Praca końcowa prowadzona jest pod opieką wybranego wykładowcy prowadzącego zajęcia na studiach podyplomowych Nowoczesne sieci teleinformatyczne. Praca pozwala na praktyczne sprawdzenie umiejętności zdobytych przez uczestnika studiów podyplomowych. Praca ukierunkowana może być na aspekty sieci teleinformatycznych lub programowanie w języku Python lub innym języku uzgodnionym z opiekunem pracy końcowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Nowoczesne sieci teleinformatyczne posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci IP. Absolwent posiada wiedzę z zakresu transmisji danych w sieciach komputerowych. Absolwent zna i potrafi zastosować podstawowe techniki testowania i pomiarów sieci teleinformatycznych, rozumie zasadę działania lokalnych sieci komputerowych, potrafi je skonfigurować, zna podstawowe metody utrzymania sieci lokalnych, z uwzględnieniem mechanizmów ich bezpieczeństwa. Absolwent potrafi posługiwać się systemem operacyjnym Linux ze szczególnym naciskiem na posługiwanie się interfejsem tekstowym CLI, potrafi zaprojektować i wdrożyć podstawowe usługi sieciowe w tym systemie. Absolwent rozumie mechanizmy doboru trasy w sieciach teleinformatycznych, potrafi je poprawnie skonfigurować, uruchomić, zapewnić ich bezpieczeństwo i poprawić błędy w ich pracy. Absolwent posługuje się skryptowym językiem programowania Python, potrafi napisać przykładowe programy w tym języku ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty sieciowe i zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego. 

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych (inżyniera, licencjata, magistra). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie wymaganych wpłat na konto studiów.

Liczba miejsc:
min. 15 osób, limit przyjęcia na studia to 30 osób


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka