Skip to content ↓

Nowoczesne koksownictwo

Osoba do kontaktu

mgr Marta Śliwińska
tel.: 12 617 51 87
martasli@agh.edu.pl​​​​​​

Kierownik studiów

dr inż. Tadeusz Dziok
tel.: 12 617 29 06
tadeusz.dziok@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Energetyki i Paliw

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-3, pokój 304


Charakterystyka studiów

Studia są adresowane do kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej zakładów koksowniczych oraz przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgle do procesu koksowania oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami z tego zakresu w instytucjach typu biura projektowe, placówki naukowo-badawcze.

Program studiów

Link do Sylabusa

  • Technologie koksownicze.
  • Kierunki wykorzystania koksu i oczekiwane jego właściwości.
  • Analityka węgla, koksu i produktów węglopochodnych.
  • Aspekty prawne i uwarunkowania techniczne ochrony środowiska w przemyśle koksochemicznym.
  • Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca emisji gazów cieplarnianych w koksownictwie.
  • Analiza oddziaływania technologii przemysłowych na środowisko.
  • Strategia rozwoju i ocena efektywności projektów inwestycyjnych.
  • Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania.
  • Automatyka przemysłowa i pomiary przemysłowe.
  • Procesy konwersji paliw stałych i odpadów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle koksochemicznym w tym dotyczącą uwarunkowań prawnych, środowiskowych i automatyki przemysłowej.  Absolwent potrafi dokonać oceny przydatności poszczególnych rozwiązań technologicznych stosowanych w koksownictwie, przygotować projekty przedsięwzięć modernizacyjnych, a także wykorzystać zdobytą wiedzę do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z zakresu prawa pracy, socjologii i psychologii.  Absolwent rozumie pozatechniczne aspekty funkcjonowania zakładu koksowniczego.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
maksymalna liczba uczestników: 50
minimalna liczba uczestników: 25

Informacje dodatkowe:
250 godzin zajęć odbywa się w trybie piątkowo-sobotnim (w piątki od 10:00 do 17:15, w soboty od 8:15 do 15:15), średnio co dwa tygodnie. Jedne zajęcia odbywać się będą w Instytucie Technologii Paliw i Energii w Zabrzu (sobota) oraz dwie wycieczki technologiczne do wybranych polskich koksowni (soboty).

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, a udział w zajęciach jest obowiązkowy. Brak jest dodatkowych wymagań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotów podane zostały w sylabusie.

Wpis na semestr drugi możliwy jest po zaliczeniu wszystkich zajęć odbywających się w semestrze pierwszym.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Energetyki i Paliw
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
pawilon D-4, pokój 16

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Marta Śliwińska
tel.: 12 617 51 87
martasli@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń:
od 15 do 30 IX 2023 r. 

Opłaty:
10 600 zł (5300 zł/semestr)

Informacje dodatkowe:
250 godzin zajęć odbywa się w trybie piątkowo-sobotnim (w piątki od 10:00 do 17:15, w soboty od 8:15 do 15:15), średnio co dwa tygodnie. Jedne zajęcia odbywać się będą w Instytucie Technologii Paliw i Energii w Zabrzu (sobota) oraz dwie wycieczki technologiczne do wybranych polskich koksowni (soboty).

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, a udział w zajęciach jest obowiązkowy. Brak jest dodatkowych wymagań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotów podane zostały w sylabusie.

Wpis na semestr drugi możliwy jest po zaliczeniu wszystkich zajęć odbywających się w semestrze pierwszym.

Stopka