Skip to content ↓

Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej

Osoba do kontaktu

mgr inż. Zbigniew Sztymar
tel.: 12 617 22 45
sztymar@agh.edu.pl​​​​​​

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa
tel.: 12 617 27 82
stopa@agh.edu.pl​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Naftowej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 21


Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie od geologii złóż ropy i gazu, przez zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą po eksploatację złóż węglowodorów oraz transport i magazynowanie węglowodorów. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi sektora naftowego, aspektami zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi i technikami tworzenia i wykorzystania komputerowych modeli złóż. W programie studiów ujęto także zagadnienia związane z ochroną klimatu, odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle naftowym i gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 153 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze naftowym i gazowniczym.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Rynek ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań;
 • Podstawy wiertnictwa;
 • Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów;
 • Transport i magazynowanie węglowodorów;
 • Magazynowanie energii;
 • Sekwestracja dwutlenku węgla;
 • Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym;
 • Odnawialne źródła energii.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą geologii, poszukiwania, zagospodarowania
i eksploatacji złóż węglowodorów oraz podstaw transportu i magazynowania węglowodorów. Zna podstawy fizyczne eksploatacji złóż węglowodorów, zna zasady projektowania i budowy instalacji naftowych i gazowniczych. Zna zasady modelowania i symulacji komputerowych złóż węglowodorów. Absolwent zna również zasady prowadzenia pomiarów w transporcie rurociągowym węglowodorów oraz podstawy zarządzania ryzykiem oraz projektami inwestycyjnymi w sektorze naftowym. Absolwentowi znane są zagadnienia związane z geofizyką poszukiwawczą i wiertniczą.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r. do II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc:
minimalna liczba osób: 20
maksymalna liczba osób: 30


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 21

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy:
sztymar@agh.edu.pl (z obowiązkiem późniejszego osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów – do wglądu)

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Zbigniew Sztymar
tel.: 12 617 22 45
sztymar@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do 29 II 2024 r.

Opłaty:
6500 zł (za 2 semestry)

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych
(piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).
Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • potwierdzenie lub oświadczenie odnośnie finansowania studiów podyplomowych
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka