Skip to content ↓

Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych

Osoba do kontaktu

mgr Agata Rzepka
tel.: 12 328 34 14
rzepka@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Robert Straś
 tel.: 12 617 41 30, 12 328 33 64
stras@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Informatyki

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków
pawilon D-17, pokój 2.13


Charakterystyka studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom różnych specjalności zdobycie uprawnień do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich oraz informatycznych przedmiotów zawodowych w technikach. Jednocześnie osobom posiadającym takie kwalifikacje pozwolą na ich udoskonalenie i poszerzenie w zakresie nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych oraz przedmiotu informatyka, szczególnie w szkołach średnich technicznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

 • wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zakresie informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz treści kształcenia zawartych w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla zawodów: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk;
 • wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych);
 • wiedzę praktyczną, poprzez dużą liczbę zajęć ćwiczeniowych i realizowane praktyki, których celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną.

W ramach każdego przedmiotu część zajęć dotyczy dydaktyki informatyki i zawodowych przedmiotów informatycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Mistrzostwo Informatycznego dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych:

 • posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki i w nauczaniu informatycznych przedmiotów zawodowych;
 • posiada wiedzę i umiejętności w zaawansowanym wykorzystaniu technik informatycznych w zakresie oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz grafiki komputerowej;
 • potrafi budować wśród uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu (drukarki 3D, mikrokontrolery, VR) posiadanego przez szkołę;
 • celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych;
 • rozwija środowisko kształcenia informatycznego;
 • angażuje się w stały profesjonalny rozwój.

Absolwenci otrzymają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz kwalifikacje do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych dla zawodów: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
3 semestry (od III 2024 r. do VI 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę internetową: podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/mistrzostwo-informatyczne-dla-nauczycieli/

Skany wymaganych do przyjęcia dokumentów należy przesłać do sekretariatu studiów drogą elektroniczną na adres: rzepka@agh.edu.pl (z obowiązkiem późniejszego – przed rozpoczęciem zajęć – osobistego złożenia oryginałów przesłanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń – rejestracji na studia na stronie internetowej.

Liczba miejsc:
maksimum: 32 osoby, minimum: 16 osób


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Informatyki
Instytut Informatyki
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,
pawilon D-17, pokój 2.13

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Agata Rzepka
tel.: 12 328 34 14
rzepka@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń:
od XII 2023 r. do II 2024 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc)

Opłaty:
7 900 zł
100 zł (opłata wpisowa) + 2900 zł (opłata za I semestr) + 3000 zł (opłata za II semestr) + 1900 zł (opłata za III semestr, tzw. wakacyjny).
Informacja o terminach poszczególnych opłat jest każdorazowo wysyłana e-mailowo do uczestników studiów podyplomowych.

Informacje dodatkowe:
Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Studia będą realizowane w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują 400 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk (45 godzin w szkole podstawowej i 45 godzin w szkole ponadpodstawowej). Zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej. Wykłady i niektóre ćwiczenia w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa uzyskania uprawnień do nauczania – oryginał do wglądu
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych AGH plik do pobrania
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka