Skip to content ↓

Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK)

Osoba do kontaktu

Agnieszka Chudziak 
tel.: 12 617 22 52 
chudziak@agh.edu.pl

mak@agh.edu.pl (pytania, rekrutacja, zgłoszenia)​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH
tbergier@agh.edu.pl

Z-ca kierownika studiów
dr inż. Mateusz Jakubiak
 jakubiak@agh.edu.pl​​​​

Organizator studiów

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  lider edycji studiów organizowanych w roku akademickim 2023/2024

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 17

Współorganizatorzy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski

Strona internetowa studiów

https://mak.agh.edu.pl/index.php/pl/


Charakterystyka studiów

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu, ukierunkowana na kształcenie profesjonalistów pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Za aspekty techniczne odpowiedzialna jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za ekonomiczne i biznesowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za przyrodnicze i humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski. Uczestnicy studiów MAK uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez te trzy uczelnie.  

Studia MAK umożliwiają nabycie przez ich uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności, które obecnie są bardzo pożądane na rynku pracy, z zakresu: 

 • przyczyn postępujących zmian klimatycznych,
 • skutków i wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi,
 • możliwości przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
 • wpływu zmian klimatycznych na środowisko naturalne oraz funkcjonowanie społeczeństw, gospodarek, jednostek samorządowych, organizacji i przedsiębiorstw,
 • możliwości adaptacji do zmian klimatycznych,
 • obowiązujących i planowanych regulacji związanych ze zmianami klimatycznymi na poziomie krajowym, regionalnym  i międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie mak.agh.edu.pl/index.php/pl/

Program studiów

Link do Sylabusa

I SEMESTR  

Fizyczne podstawy zmian klimatu (15 h)
Bioróżnorodność i jej współczesne zagrożenia (15 h)
Techniczne aspekty adaptacji i mitygacji zmian klimatu (15 h)
Rozwój gospodarczy a środowisko przyrodnicze (15 h)
Człowiek, społeczeństwo a zmiany klimatu (15 h)
Międzynarodowe, regionalne i narodowe aspekty prawne zmian klimatycznych (15 h)
 

II SEMESTR  (realizowany w trzech ścieżkach do wyboru)

Zajęcia w jednej z trzech ścieżek  wybranej indywidualnie przez uczestnika (łącznie 60 h)
Seminarium dyplomowe (40 h)
Każda ze ścieżek nadzorowana jest merytorycznie przez jedną z uczelni partnerskich.

Warunkiem uruchomienia danej ścieżki jest wybór jej przez co najmniej 10 uczestników.

 • Zaawansowane   rozwiązania  inżynierskie  i  techniczne  na rzecz  neutralności   klimatycznej (20 h)
 • Integracja branż i współpraca międzysektorowa (10 h)
 • Inżynieria ekologiczna i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) (10 h)
 • Zrównoważone zarządzanie miastem, integracja gospodarki komunalnej z biznesem (10 h)
 • Niskoemisyjna gospodarka komunalna i biznes (10 h)
 • Finanse zrównoważone i bankowość zrównoważona (15 h)
 • Zarządzanie relacjami z Interesariuszami z uwzględnieniem aspektów ESG,  raportowanie ESG (15 h)
 • Transformacja energetyczna aspekty ekonomiczne, społeczne, technologiczne (15 h)
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju: przedsiębiorstwa, inwestycje, miasta (15 h)
 • Ekologia miasta (15 h)
 • Geozagrożenia a zmiany klimatu (15 h)
 • Paleoklimatologia – zrozumienie przeszłych i współczesnych zmian klimatu (15 h)
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście zmian klimatycznych (15 h)

Sylwetka absolwenta

Studia MAK zostały opracowane z myślą o: 

 • pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedstawicielach biznesu,
 • firmach produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych,
 • osobach zainteresowanych metodami przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków, poszukujących możliwości rozwoju kwalifikacji w powyższym obszarze.

Studia MAK przygotowują kadrę profesjonalistów, którzy będą: 

 • rozumieli postępujące zmiany klimatyczne i związane z nimi konsekwencje,
 • dysponowali wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami i w związku z tym potrafili podejmować zarówno inicjatywy przeciwdziałające, jak i działania adaptacyjne wobec zmian klimatycznych,
 • mieli możliwość nawiązania cennych relacji z ekspertami naukowymi i branżowymi w zakresie zmian klimatycznych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
60


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka