Skip to content ↓

Menedżer nadzoru korporacyjnego

Osoba do kontaktu

mgr inż. Ewa Dusza
tel.: 12 617 43 66
sd_nadzor@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH
tel.: 12 617 42 98
madudek@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 213

Strona internetowa studiów

https://www.nadzor.zarz.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Studia adresowane są do osób będących pracownikami lub kandydatami do pracy
w zespołach nadzoru właścicielskiego w grupach kapitałowych, do osób aspirujących
do członkostwa i pracy w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych, a także do już czynnych członków Rad Nadzorczych widzących potrzebę rozszerzenia i uaktualnienia posiadanych umiejętności i wiedzy.

Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy i podniesienie kwalifikacji osób pracujących, bądź aspirujących do pracy w obszarze szeroko rozumianego nadzoru korporacyjnego. Zakres tematyczny jest tak dobrany, aby umożliwić uczestnikom poszerzenie, ugruntowanie, aktualizację i integrację wiedzy
z wybranych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstw – spółek kapitałowych i grup kapitałowych (tj. ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego, sprawozdawczości finansowej, zarządzania strategicznego, problematyki grup kapitałowych i nadzoru właścicielskiego), których znajomość jest bezwzględnie konieczna z punktu widzenia prowadzenia skutecznego nadzoru.

Program studiów

Link do Sylabusa

Właściwie realizowana funkcja nadzoru korporacyjnego, odpowiadająca na wyzwania współczesnego i podlegającego permanentnej zmianie otoczenia biznesowego, jest ważnym generatorem wartości dla organizacji. Stale rosnące znaczenie funkcji nadzoru, ustawowa zmiana zakresu obowiązków i poszerzenie obszaru odpowiedzialności organów nadzoru jak i ich członków wymaga dobrego przygotowania merytorycznego (wiedza i umiejętności) oraz prezentowania aktywnej i etycznej postawy przez osoby zaangażowane w pracę w nadzorze. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności absolwentów studiów wyższych w zakresie profesjonalnego przygotowania do pracy w nadzorze korporacyjnym – w tym, w Radach Nadzorczych i nadzorze właścicielskim w grupach kapitałowych. Wiąże się to z przygotowaniem potencjalnych członków Rad Nadzorczych do świadczenia profesjonalnej pracy a także uzupełnieniem i ugruntowaniem niezbędnej wiedzy przydatnej w pracy w Radach Nadzorczych z nastawieniem na praktykę działania. Jest to o tyle istotne, że nowe regulacje ustawy o odpowiedzialności zbiorowej nakładają na spółki w tym również na Rady Nadzorcze dodatkowe obowiązki zwiększając istotnie zakres odpowiedzialności prawnej. Wiąże się to w związku z tym z koniecznością przygotowania merytorycznego w kierunku zwiększenia kompetencji poszczególnych członków Rad Nadzorczych, aktywizacji i aktywnej partycypacji w procesach nadzoru korporacyjnego (aktywna rada), spełniania kryteriów niezależności, prezentowania postawy etycznej, niezależności sądów i opinii. Zakres i zawartość merytoryczna programu uwzględnia elementy praktyki działania oraz akcentuje odpowiedzialność i wymóg proaktywnego podejścia do obowiązków.

Ramowy program studiów:

 • Ład korporacyjny;
 • Wybrane aspekty prawa gospodarczego;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Sprawozdawczość finansowa;
 • Wybrane aspekty zarządzania rozwojem;
 • Finansowanie działalności spółek kapitałowych;
 • Kluczowe funkcje zarządczo-kontrolne;
 • Wybrane koncepcje i metody zarządzania;
 • Zarządzanie kapitałem społecznym;
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania Rad Nadzorczych;
 • Grupy kapitałowe – wybrane aspekty zarządzania i nadzoru;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • Warsztaty menedżerskie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer nadzoru korporacyjnego”:

 • będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia członkiem organów nadzorujących spółek kapitałowych;
 • będzie posiadał wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w nadzorze właścicielskim
 • w grupach kapitałowych;
 • będzie posiadał wiedzę na temat prawnych uregulowań funkcjonowania rad nadzorczych i organów zarządzających;
 • będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania grup kapitałowych;
 • będzie posiadał umiejętności interpretacji i analizy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych;
 • będzie posiadał umiejętności podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • będzie posiadał wiedzę z zakresu budowania relacji z interesariuszami;
 • będzie rozumiał istotność obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu i nadzorze.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • o przyjęciu decyduje również ilość punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Liczba miejsc:
30


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka