Skip to content ↓

Menedżer jakości

Osoba do kontaktu

mgr Katarzyna Książko
tel.: 12 617 43 01
tel. kom.: +48 603 580 161
kksiazko@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr inż. Jan Sas​​

Organizator studiów

Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 5

Strona internetowa studiów

www.mj.zarz.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością „Menedżer jakości” (www.mj.zarz.agh.edu.pl) kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji  oraz pełnomocnika ZSZ, a w alternatywnym module specjalistycznym certyfikatu audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności  i pełnomocnika bezpieczeństwa żywności.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001, ISO 27001.

Realizując cel główny uczestnicy studiów podyplomowych z zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jakością niezbędną dla zarządzania organizacjami, wiedzę i umiejętności przekazywane przez doświadczoną kadrę szkolącą z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

W trakcie studiów uczestnicy przystępują do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ oraz audytora bezpieczeństwa informacji. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie wydawanych przez SGS Polska następujących certyfikatów:

 • Audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP)
 • Audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji (ISO 27001)
 • Pełnomocnika ZSZ

Uczestnicy otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Menedżer jakości” wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość realizacji modułu  specjalistycznego „Menedżer jakości ds. systemów bezpieczeństwa żywności", którego efektem końcowym jest uzyskanie certyfikatów:

 • Audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności  (ISO 22000 i FSSC 22000)
 • Pełnomocnika systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000 i FSSC 22000)

oraz wpisanie na świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Menadżer jakości" nazwy modułu „Menedżer jakości ds. systemów bezpieczeństwa żywności”.

Program studiów

1. Wybrane narzędzia i metody zarządzania jakością

 • metody i narzędzia doskonalenia jakości procesów i produktów (m.in. KAIZEN, 5S, FMEA, SPC, QFD, PARETO, ISHIKAWA i in.
 • ocena jakości usług (metoda Servqual, metoda CSI)
   

2. TQM – kompleksowe zarządzanie jakością

 • rozwój koncepcji zarządzania jakością – wprowadzenie
 • japoński model TQC i amerykański model TQM
 • rozwiązywanie problemów jakości – przegląd instrumentarium
 • wdrażanie zarządzania jakością
 • modele doskonałości  EFQM, nagrody jakości
   

3. Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania

 • zarządzanie ryzykiem w biznesie – podstawy teoretyczne
 • zarządzanie ryzykiem w różnych branżach i typach przedsiębiorstw
 • bariery rozwoju przedsiębiorstw na współczesnym rynku
 • analiza różnych typów ryzyka (np. ryzyko wynikające z finansowego aspektu działalności przedsiębiorstw, ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek, ryzyko umiędzynarodowienia działalności)
 • praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania ryzykiem
 • minimalizacja ryzyka w działalności gospodarczej  – praktyczne wskazówki
   

4. Rachunek kosztów jakości

 • wprowadzenie do problematyki kosztów (definicja i klasyfikacje kosztów, zasady kalkulacji kosztów)
 • ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie (zasady ewidencji rachunkowej, układy ewidencyjne kosztów)
 • informacja kosztowa w zarządzaniu jakością (zasady przygotowania informacji kosztowej dla potrzeb zarządzania, identyfikacja kosztów utrzymania jakości, identyfikacja kosztów złej jakości, standardy w zakresie ustalania i analizy kosztów jakości
   

5. System zarządzania jakością wg ISO 9001

 • historia norm dot. jakości: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 i wprowadzenie do wymagań i wytycznych tych norm
 • zarządzanie systemami jakości – sterowanie i kontrola jakości:
 • istota podejścia procesowego, mapa procesów, diagramy przepływu
 • wymagania normy ISO 9001
 • monitorowanie przepływu procesów
 • monitorowanie i pomiary rezultatów procesów
 • wskaźniki doskonałości wykonania
 • doskonalenie procesów biznesu
   

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

 •  aspekty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 •  wprowadzenie do systemów zarządzania BHP
 •  wymagania i wytyczne norm PN-ISO 45001
 •  dokumentowanie systemu zarządzania BHP
   

7. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

 • informacja i bezpieczeństwo informacji
 • wymagania normy
 • proces wdrażania i certyfikacji systemu
 • cykl PDCA
 • ocena ryzyka
 • postępowanie z ryzykiem
 • wybór zabezpieczeń
 • ocena zgodności systemu
 • certyfikacja
   

8. Zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001

 • historia norm środowiskowych
 • wymagania prawne
 • wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskowego
 • wymagania i wytyczne norm serii ISO 14000
 • normy, przepisy prawne
 • identyfikacja aspektów środowiskowych w procesie
 • identyfikacja zagrożeń w procesie
 • nowości w prawodawstwie
 • praktyczne podejście
   

9. Audity zintegrowanych systemów zarządzania

 • integracja systemów zarządzania (obszary integracji, dokumentacja zintegrowana)
 • technika planowania, koordynacji i przygotowania auditów wewnętrznych
 • technika przeprowadzania auditu
 • dokumentowanie wyników auditu
 • lista pytań kontrolnych – narzędzie audytora
 • audity zintegrowanych systemów zarządzania
 • audit dla doskonalenia, poprawy efektywności, ograniczenia ryzyka
 • wymagania normy ISO 19011
 • sylwetka audytora
 • zarządzanie auditami
 • metodyka planowania, przygotowania auditów i realizacji
 • raportowanie

1. System HACCP wg Codex Alimentarius

 • wymagania prawne – prawo żywnościowe
 • Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne (GMP i GHP)
 • Codex Alimentarius – podstawowe informacje i definicje, omówienie zaleceń wg CAC/RCP 1-1969, rev. 4-2003
 • 7 zasad HACCP, 12 etapów wdrażania
 • rodzaje zagrożeń i płaszczyzny działań przeciwko zagrożeniom
 • Wyznaczenie CCP (Krytyczny Punkt Kontroli)
 • weryfikacja i walidacja systemu
 • dokumentacja systemu

 2. Certyfikacja wyrobów i usług – łańcuch produkcji żywności „od pola do stołu”

 • przykłady standardów obejmujących cały łańcuch produkcji żywności oraz mających zastosowanie w poszczególnych jego ogniwach (produkcja podstawowa, przetwórstwo, dystrybucja – m.in. GlobalGap, QS, GMP+)
 • przybliżenie informacji na temat wymagań sieci dla ich dostawców na przykładzie standardu brytyjskiego BRC (British Retail Consortium Standard Food): zakres zastosowania, wymagania standardu BRC Food, proces certyfikacji
 • przybliżenie informacji na temat wymagań sieci dla ich dostawców na przykładzie standardu IFS (International Food Standard): podstawowe obszary zastosowania, wymagania standardu IFS, proces certyfikacji

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000

 • norma ISO 22000 – ogólne wiadomości i struktura standardu, definicje
 • dokumentowanie i ogólne wymagania systemu
 • polityka bezpieczeństwa żywności
 • odpowiedzialność i uprawnienia
 • planowanie SZBZ (PRP, HACCP)
 • omówienie wymagań dotyczących programów wstępnych w oparciu o specyfikację PAS220
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu
 • identyfikowalność
 • działania korygujące
 • produkt niezgodny i wycofanie wyrobu z rynku
 • proces certyfikacji FSSC 22000 (Food Safety System Certification ISO22000)

4. Audity wewnętrzne w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg FSSC 22000

 • metodyka wg normy ISO 19011 i ISO 22003 – definicje, zasady i cele auditu, dowody z auditu
 • profesjonalizm i rola auditora, wymagania i kompetencje
 • rola klienta i rola auditowanego
 • powody przeprowadzania auditów, przygotowanie planu auditu
 • przeprowadzanie audytu i metody auditowania
 • przygotowanie raportu po audicie i dalsze działania
 • wprowadzanie w auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • planowanie i przygotowanie do auditu
 • identyfikacja niegodności i ich kategoryzowanie
 • układanie listy pytań pomocniczych
 • przeprowadzanie auditu i raport z auditu

5. Rola Pełnomocnika w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

 • rola Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności/Przewodniczącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • nadzorowanie wymagań prawnych
 • przygotowanie organizacji do certyfikacji systemu zarządzania
 • proces certyfikacji
 • zintegrowanie dokumentacji

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, dla osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP), certyfikat audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji, certyfikat pełnomocnika ZSZ, a w alternatywnym module specjalistycznym certyfikat audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i certyfikat pełnomocnika systemów bezpieczeństwa żywności.

Uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę dotyczącą wdrażania i nadzoru nad systemem zarządzania jakością opartym na normach PN-ISO 9001, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma ISO 45001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz zarządzania środowiskowego (PN-ISO 14001), a także ISO 22000, EN-ISO 19011. Ponadto uczestnicy są zapoznawani z wybranymi zagadnieniami zarządzania jakością, a mianowicie:

 • rachunkiem kosztów jakości,
 • www.agh.edu.plhttps://www.agh.edu.pl/wybranymi narzędziami i metodami zarządzania jakością
 • TQM – kompleksowym zarządzaniem jakością,
 • zarządzaniem ryzykiem w systemach zarządzania.

Uczestnicy są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZJ, audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji oraz audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności i pełnomocnika systemów bezpieczeństwa żywności. Wszyscy zainteresowani takim egzaminem mogą do niego przystąpić w trakcie realizacji studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
60


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: kksiązko@agh.edu.pl

lub w biurze studiów:

AGH, Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pawilon D-14, pokój 5 (parter)

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Katarzyna Książko
tel.: 12 617 43 01
tel. kom.: +48 603 580 161
kksiazko@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń:
1 V 2024 - 30 IX 2024

Opłaty:
4 800 zł (płaność semestralna)

Informacje dodatkowe:
Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden zjazd w miesiącu.

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 25 osób.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • podanie o przyjęcia na studia podyplomowe
 • oświadczenie dotyczące płatności
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka