Skip to content ↓

Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Osoba do kontaktu

mgr Grażyna Waluś
tel. 12 617 29 50
podyplomowe@fis.agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

prof. dr hab. Janusz Wolny
tel.: 12 617 35 76
wolny@fis.agh.edu.pl

dr hab. Jerzy Stochel, prof. uczelni - opiekun kierunku
tel.:  12 617 31 73
stochel@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18

Współorganizatorzy:
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

Program studiów

Link do Sylabusa

Semestr I (30 ECTS):

 • Teoria mnogości i logika matematyczna
 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna I
 • Równania różniczkowe
 • Wstęp do informatyki
 • Fizyka w zadaniach

Semestr II (30 ECTS):

 • Analiza matematyczna II
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
 • Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu
 • Narzędzia informatyki.
 • Programowanie i języki programowania.
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr III (30 ECTS):

 • Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej
 • Wybrane problemy techniki
 • Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny
 • Dydaktyka matematyki
 • Struktury i bazy danych
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania
 • Aktualne problemy w oświacie
 • Seminarium dyplomowe

Praktyka:

 • Praktyka w szkole

Sylwetka absolwenta

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry3 semestry (od III 2024 r.)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30

Informacje dodatkowe:
Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 18 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00). Dodatkowy zjazd obejmuje obronę prac końcowych.
Zjazdy realizowane są w systemie hybrydowym: połowa zjazdów na miejscu – na  AGH, druga połowa w systemie zdalnym. Zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH, wykłady – zdalnie.
Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Grażyna Waluś
tel.: 12 617 29 50
fax: 12 634 00 10
podyplomowe@fis.agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
od 1 VI 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc

Opłaty:
4 500 zł – płatne w ratach:
I semestr – 1 500zł  (1 400 zł +100 zł / wpisowe)
II semestr – 1 500 zł
III semestr – 1 500 zł

Informacje dodatkowe:
Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 18 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00). Dodatkowy zjazd obejmuje obronę prac końcowych.
Zjazdy realizowane są w systemie hybrydowym: połowa zjazdów na miejscu – na  AGH, druga połowa w systemie zdalnym. Zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH, wykłady – zdalnie. Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl  – studia podyplomowe)
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych 

Stopka