Skip to content ↓

Koordynator i audytor dostępności

Osoba do kontaktu

mgr Paulina Walotek
tel. 12 617 43 57
pwalotek@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr Dorota Żuchowska-Skiba
tel. +48 600 053 293
zuchowska@agh.edu.pl​​​​

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
powilon C-7, pokój 0.09


Charakterystyka studiów

Studia Koordynator i Audytor Dostępności mają na celu przygotowanie specjalistów ds. dostępności, którzy mogą objąć stanowiska koordynatorów ds. dostępności wyposażonych w interdyscyplinarną wiedzę i szerokie umiejętności oraz którzy są w stanie:

 • dokonać analizy sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ocenić dostępność środowiska i usług;
 • planować i koordynować działania na rzecz poprawy dostępności, w tym wypracowanie strategii i działań mających na celu usprawnienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do usług i miejsc publicznych;
 • współpracować z różnymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby z niepełnosprawnościami w celu wdrażania działań na rzecz poprawy dostępności;
 • monitorować i oceniać skuteczność działań podejmowanych na rzecz poprawy dostępności oraz ciągle doskonalić działania i strategie na rzecz poprawy dostępności;
 • prowadzić szkolenia i edukować z zakresu dostępności oraz tworzyć materiały edukacyjne na temat dostępności;
 • pozyskiwać środki z programów pozwalających na wprowadzenie dostępnych rozwiązań;
 • wdrażać przepisy i standardy związane z dostępnością oraz koordynować działania związane z uzyskaniem certyfikatów i wyróżnień dotyczących dostępności. 

Studia podyplomowe są adresowane do:

 • osób chcących wykonywać zawód koordynatora do spraw dostępności, którego zadania precyzuje Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w artykule 14;
 • osób zainteresowanych tematyką dostępności cyfrowej, architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, w szczególności pracowników instytucji publicznych i prywatnych, architektów, projektantów wnętrz, urbanistów, informatyków, specjalistów ds. marketingu i PR, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych osób związanych z projektowaniem i wdrażaniem oraz audytowaniem i ocenianiem działań na rzecz dostępności;
 • osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia przestrzeni, informacji i komunikatów oraz stron i aplikacji dostępnych dla różnych grup społecznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasze studia są otwarte na osoby z niepełnosprawnościami, w związku z tym będziemy dbać o dostępność zajęć oraz materiałów.

Program studiów

Link do Sylabusa

W programie I edycji przewidziane są następujące zajęcia:

 • Wprowadzenie do problematyki dostępności - Iwona Parzyńska, Jakub Studziński
 • Prawne aspekty dotyczące osób z niepełnosprawnością - Marta Mordarska
 • Prawne aspekty dostępności - Magdalena Tofil, Karolina Przywała
 • Wprowadzenie do dostępności cyfrowej - Dawid Górny 
 • Technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnością wzroku - Adrian Wyka
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna - Jakub Studziński      
 • Koordynator dostępności - jako zawód - Iwona Parzyńska, Jakub Studziński
 • Program Dostępność Plus i omówienie jego najważniejszych aspektów  - Dominika Wierzbowska
 • Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami - Michał Zugaj, Iwona Parzyńska    
 • Fundusze na dostępność - jak napisać wniosek? - Damian Sularz
 • Tekst łatwy do czytania i rozumienia i alternatywne sposoby komunikacji - Regina Mynarska
 • Dostępność w zamówieniach publicznych - Kamila Mizeracka    
 • Obszary gminne, ościenne i wiejskie a dostępność - problematyka i sposoby ich rozwiązania - Anna Woźniak
 • Obsługa klienta z niepełnosprawnością - Iwona Parzyńska, Dawid Górny
 • Dostępność architektoniczna - Angelika Chrapkiewicz-Gądek
 • Dostępność promocji - Magdalena Urbańska
 • Uniwersalne projektowanie - Lech Kolasiński
 • Ocena funkcjonowania podmiotu/instytucji pod kątem dostępności / audyt dostępnościowych - Iwona Parzyńska, Dawid Górny
 • Dostępność w obszarze zatrudnienia - Grażyna Banach-Kociołek
 • Dostępność w obszarze edukacji - Monika Wiejaczka     
 • Dostępność w obszarze sportu i turystyki - Paulina Malinowska-Kowalczyk
 • Dostępność w obszarze kultury - Robert Więckowski
 • Organizacja dostępnych wydarzeń/spotkań/konferencji/ warsztatów - Barbara Pasterak            
 • Partycypacja i współpraca ze społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi - Barbara Pasterak, Jakub Studziński
 • Podstawy polskiego języka migowego i komunikacji g/Głuchych - Jakub Studziński
 • Indywidualne podejście do osób z różnymi potrzebami - Olga Michalik
 • Podstawy audiodeskrypcji i tekstów alternatywnych - Regina Mynarska, Dawid Górny  
 • Podsumowanie zajęć - Iwona Parzyńska, Jakub Studziński
 • Proponujemy mieszaną formułę zajęć w I edycji. Część zjazdów będzie odbywać w trybie zdalnym.

Studia kończy egzamin testowy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci i absolwentki studiów z dostępności posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, koordynowania, wdrażania i ewaluowania działań na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach życia społecznego, takich jak: edukacja, kultura, sport, transport, czy administracja publiczna itp.

W związku z tym posiadają:

 • wiedzę na temat standardów dostępności narodowych międzynarodowych oraz przepisów dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności;
 • wiedzę na temat instytucji oraz programów narodowych i międzynarodowych wspierających merytorycznie i finansowo tworzenie dostępnych rozwiązań;
 • umiejętność tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji;
 • umiejętność projektowania i koordynowania oraz ewaluowania procesu wdrażania rozwiązań dostępnościowych w architekturze, transporcie, technologiach cyfrowych, informacji i komunikacji;
 • umiejętność oceny i testowania rozwiązań dostępnych oraz umiejętność koordynacji działań na rzecz ich wdrożenia;
 • zdolność planowania, organizowania i zarządzania projektami związanymi z dostępnością;
 • znajomość narzędzi i technologii wspomagających dostępność, takich jak technologie asystujące, programy do testowania dostępności stron internetowych czy narzędzia do projektowania uniwersalnego lub/i inkluzyjnego;
 • umiejętności komunikacyjne pozwalające na udzielenie wsparcia w dostępie do informacji o danym podmiocie i świadczonych usługach oraz umiejętność efektywnej pracy z ludźmi o różnych potrzebach i wymaganiach;
 • zdolność do reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnościami oraz chęć pracy na rzecz tworzenia bardziej dostępnego i inkluzyjnego społeczeństwa;
 • umiejętność pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz świadomość aspektów etycznych i społecznych związanych z dostępnością.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł pracować, jako: koordynator ds. dostępności oraz menager ds. dostępności, specjalista ds. dostępności, konsultant ds. dostępności lub specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami w różnych sektorach, w tym w instytucjach publicznych, firmach, organizacjach pozarządowych czy w administracji rządowej lub w różnego rodzaju instytucjach publicznych i prywatnych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
27

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – średnio 8 godz. dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut).
Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Studia uruchamiane są co rok,  informacje na temat rekrutacji oraz samych studiów można znaleźć na Facebooku www.facebook.com/profile.php oraz na stronie Wydziału Humanistycznego AGH wh.agh.edu.pl/studia/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe-koordynator-i-audytor-dostepnosci/.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka