Skip to content ↓

Informatyka i Zarządzanie-Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany [MBI – IODO]

Osoba do kontaktu

Dorota Kaganek
tel.: 12 617 28 82
tel. kom.: +48 885 974 474
dkaganek@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Krzysztof Oprządkiewicz, prof. AGH
tel: 617 20 94
kop@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B1, pokój 309 (III piętro)

Strona internetowa studiów

https://mbi.agh.edu.pl/


Charakterystyka studiów

Koncepcja i cel realizacji programu studiów Informatyka i zarządzanie- moduł Menedżer Bezpieczeństwa Informacji– Inspektor Ochrony Danych Osobowych [MBI – IODO] poziom zaawansowany, powstała w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji absolwentów studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych poziomu podstawowego AGH. Zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 27 kwietnia 2016 r. oraz prognozowanych oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr / zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.

Cel realizacji programu studiów Informatyka i zarządzanie- moduł Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych [MBI – IODO] poziom zaawansowany, powstała w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji absolwentów studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych poziomu podstawowego AGH. Zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 27 kwietnia 2016 r. oraz prognozowanych oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr / zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.

Oferta specjalistycznego kształcenia jest zgodna z ideą wyrażoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) obowiązującego w pełnym zakresie od 25 maja 2018r. Propozycja stanowi wyjście poza wąski zakres kształcenia inspektorów ochrony danych na rzecz interdyscyplinarnego kształcenia MENEDŻERÓW potrafiących organizować grupy osób funkcyjnych w celu sprawnego wykonywania zadań związanych z przekształcaniem danych osobowych, informacji biznesowych i innych istotnych informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Intencją autora i zaangażowanej kadry jest wykształcenie wysokokwalifikowanej kadry zarządzającej / menedżerskiej Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. Innowacyjny program i dobór treści będzie sprzyjać zagwarantowaniu merytorycznego przygotowania uczestników i w efekcie ułatwi wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji wg polskiego i europejskiego porządku prawnego. Dodatkową wartością studiów jest aspekt infologiczny, co oznacza skupienie uwagi na informacji jako treści dostarczanej przez komunikat (wiadomość). Określenie i badanie właściwości informacji, jej funkcji, różnorodności oraz tych jej cech jakościowych, które przez użytkowników są traktowane jako ważne w procesach jej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów jest nowatorską dotychczas nierealizowaną kompozycją transdyscyplinarnych treści prowadzących do uzyskania umiejętności zawierających elementy:

 • Prawa ochrony danych i prywatności w społeczeństwie informacyjnym,
 • Zarządzania organizacją, budowaniem funkcjonalności systemów bezpieczeństwa informacji,
 • Praktycznych aspektów edukacji i rozwoju świadomości w problematyce bezpieczeństwa danych osobowych i aktywów informacyjnych,
 • Sprawności w zakresie audytowania procesów planowania i wdrażania rozwiązań organizacyjno-technicznych w organizacji.

Proponowany tryb specjalistycznego kształcenia podyplomowego w formie wykładów, warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń oraz prezentacji i symulacji prowadzenia zajęć zapewni wyrabianie odpowiednich nawyków i sprawności w działaniu. Ponadto uwzględniono jakościowe przygotowanie osób funkcyjnych  w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania aktywów informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) i ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021, poz. 670) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (na podstawie art. 18 ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017, poz. 2247), dalej KRI.

Zgodnie z założeniami kandydaci mogą rozwijać umiejętności i zdobyć formalne wykształcenie do pełnienia obowiązków menedżerów bezpieczeństwa informacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Propozycja kierowana jest  w szczególności  do:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • audytorów SZBI lub audytorów wewnętrznych;
 • Inspektorów Ochrony Danych;
 • kierowników komórek organizacyjnych  (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • doradców i konsultantów, kierowników komórek organizacyjnych;
 • osób zamierzających zmienić lub uzupełnić dotychczasowe kwalifikacje zawodowe;
 • absolwentów różnych kierunków studiów.
 • ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
 • brak wymagań profilu specjalności zawodowej
 • kwalifikacja kandydatów odbywa się według kolejności zgłoszeń
 • dokonanie wpłaty (nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada bogatą wiedzę i umiejętności menedżera / koordynatora prac zespołów dziedzinowych w zakresie przygotowania organizacji do sprawnego realizowania ustawowych obowiązków. Jest dysponentem szczegółowej wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych i audytowych.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje, które zostały opisane w efektach kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze nauk społecznych i wymiarze kształcenia praktycznego w obszarach:

 • wiedza,
 • umiejętności,
 • profil praktyczny,
 • kompetencje społeczne.

Efekty powyższe absolwent uzyskuje w wymiarze edukacji formalnej, która łączy w sobie:

 • elementy wiedzy z zakresu prawa prywatności, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, 
 • informatyki stosowanej, 
 • psychologii i zarządzania personelem, 
 • zarządzania w skomplikowanych strukturach organizacyjnych,
 • audytu bezpieczeństwa informacji .

Absolwent nabywa kwalifikacje audytora wg standardu ISO PN 27001.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
20 uczestników (możliwość prowadzenie 2 grup w jednym semestrze)


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka