Skip to content ↓

Geotermia

Osoba do kontaktu

Kamil Bandura
tel. kom.: +48 506 465 313
kbandura@agh.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH
tel.: 12 617 22 17
sliwa@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH
tel.: 12 617 22 17
sliwa@agh.edu.pl​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
Laboratorium Geoenergetyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 32


Charakterystyka studiów

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu poszukiwania, udostępniania, eksploatacji, transportu, magazynowania i wykorzystania energii cieplnej Ziemi (ciepła geotermalnego i innego pochodzenia ciepła zawartego w górotworze). Zakres studiów obejmuje techniki i technologie realizacji prac geologicznych umożliwiających poszukiwanie, udostępnianie, eksploatację i magazynowanie ciepła. Ciepło Ziemi rozumiane jest jako ciepło zawarte w wodach termalnych i w skałach górotworu. Celem jest więc zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wiążącymi się z geotermią, z technikami wiertniczymi i geoinżynieryjnymi, stosowanymi przy wykorzystywaniu bezpośrednim energii geotermalnej oraz za pośrednictwem geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

Z racji skondensowania przekazywanej wiedzy na zagadnieniach geotermii (głównie geotermalnych/gruntowych pomp ciepła) studia skierowane są głównie dla projektantów systemów ogrzewania, źródeł ciepła, geologów wojewódzkich i powiatowych oraz wykonawców wierceń. Przekazywana wiedza obejmuje termiczne właściwości skał i magazynowanie energii w górotworze, techniki i technologie oraz urządzenia wiertnicze, podstawy geotechniki i geoinżynieria, szeroko i interdyscyplinarnie potraktowane zagadnienia geotermii, wybrane zagadnienia prawa (szczególnie górniczego i geologicznego), ciepłownictwo z energetyką, hydrogeologię i hydrogeochemię, eksploatację wód (podziemnych), zagadnienia ekonomii i zarządzania środowiskiem, podstawy termodynamiki oraz pompy ciepła, a także płyny wiertnicze.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów podyplomowych obejmuje informacje podstawowe z dziedziny wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, ciepłownictwa, hydrogeologii, termodynamiki, zagadnień prawnych oraz ekonomii i zarządzania środowiskiem.

W zakresie tematycznym znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe, takie jak termiczne właściwości skał, pompy ciepła, płyny wiertnicze, urządzenia wiertnicze i geoinżynieryjne oraz eksploatacja wód.

W programie studiów zawarte są także zajęcia terenowe (w ciepłowniach geotermalnych, w kompleksach basenów termalnych, na wierceniach otworowych wymienników ciepła). Przedstawione będą zagadnienia poprawnego wykonywania projektu robót geologicznych na otworowe wymienniki ciepła, właściwej weryfikacji takich PRG, a także raportów powykonawczych (innej dokumentacji geologicznej).

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych technicznych, zatrudnionych w przemyśle, w poszukiwaniach i udostępnianiu surowców, jak i geotechnice, budownictwie, ciepłownictwie i wiertnictwie. Szczególnie dotyczą osób zajmujących się wykonywaniem projektów i instalacji grzewczych i grzewczo-chłodniczych oraz wykonywaniem prac geologicznych i ziemnych związanych z pozyskiwaniem ciepła Ziemi. Absolwent będzie potrafił zaprojektować i wykonać system otworowych wymienników dla geotermalnych pomp ciepła pracujących w trybie grzewczym i/lub grzewczo-chłodniczym.

Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych, pragnący przekwalifikować się do pracy w geotermii i projektowaniu systemów bazujących na geotermalnych/gruntowych pompach ciepła i cieple geotermalnym zawartym w wodach geotermalnych.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu geoenergetyki oraz geoinżynieryjnych i wiertniczych metod, mających głównie na celu udostępnianie i wykorzystanie ciepła Ziemi (tzn. ciepła geotermalnego i innego pochodzenia ciepła zawartego w górotworze), a także projektowanie takich prac.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry 
(22.03.2024-28.02.2025)

Tryb zgłoszeń:
złożenie wymaganych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Liczba miejsc:
18


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 32

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Kamil Bandura
tel. 506 465 313
kbandura@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
od 08 I 2024 do 8 III 2024 r.

Opłaty:
6 820 zł

Warunki rekrutacji:
ukończenie studiów I stopnia (matematyka, fizyka, chemia na poziomie uczelni wyższej, dopuszczalny jest licencjat)

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywać się będą w AGH w Krakowie, a terenie AGH, w Młoszowej oraz Uniejowie i na Podhalu.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
  • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia

Stopka