Skip to content ↓

Geologia górnicza

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk
tel.: 12 617 23 71
spgg@agh.edu.pl​​​​

Kierownik studiów

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH
tel.: 12 617 23 71
jacekm@agh.edu.pl

​​​​​​​

Organizator studiów

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 5

Strona internetowa studiów

https://home.agh.edu.pl/~spgg/


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami dokumentowania złóż i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. W trakcie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i komputerowych słuchacze uzyskują podstawową wiedzę z zakresu geologii złożowej, nowoczesnych technik górniczych, wiertniczych i geodezyjnych, racjonalizacji opróbowania złóż, optymalizacji metodyki szacowania jakości i zasobów przy zastosowaniu metod geostatystycznych, wspomagania geofizycznego prac dokumentacyjnych, zmian prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych.

Program studiów

Link do Sylabusa

 • Geologia złóż kopalin skalnych, chemicznych, rud i węgli (zal.)
 • Górnictwo podziemne(E) i odkrywkowe (E)
 • Wiertnictwo (E)
 • Geodezja górnicza (E)
 • Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż (E)
 • Elementy prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska (E)
 • Projektowanie zagospodarowania złóż i likwidacji kopalń (zal.)
 • Geofizyczne wspomaganie prac geologicznych (zal.)
 • Hydrogeologia górnicza (zal.)
 • Górnicza geologia inżynierska (zal.)
 • Geostatystyka górnicza (zal.)
 • Wycena wartości złóż kopalin (zal.)
 • Geologiczne aspekty inwestycji górniczych

(zal. – zaliczenie, E – egzamin)

Sylwetka absolwenta

Studia są adresowane w szczególności do absolwentów studiów magisterskich lub inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi, zatrudnionych w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych, zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

Uczestnicy studiów zapoznają się teoretycznie i praktycznie z najnowszymi rozwiązaniami problemów geologii górniczej. Szczególny nacisk będzie położony na zagadnienia optymalizacji dokumentowania geologicznego złóż, w tym racjonalizacji opróbowania, optymalizacji metodyki szacowania zasobów, stosowania nowoczesnych metod statystycznych i geostatystycznych w ocenie złóż, wspomagania geofizycznego prac dokumentacyjnych. Omówione będą zmiany prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych, zwłaszcza w nawiązaniu do procedur koncesyjnych i uwarunkowań środowiskowych eksploatacji.

Program studiów umożliwi słuchaczom uzupełnienie wiedzy niezbędnej do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz uprawnienia geologa górniczego.

Po uzyskaniu przewidzianych w programie zaliczeń i zdaniu egzaminów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (III 2024 r. - II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
15-40

Informacje dodatkowe:
Program studiów obejmujący 2 semestry nauki i realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia audytoryjne, komputerowe i terenowe (łączne 220 godz.). Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, średnio jeden raz na trzy tygodnie (łącznie około 11-12 zjazdów: sobota w godz. od 9.00 – 18.00 i niedziela w godz. od 8.00 do 14.30) na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (około 70% zajęć, w tym jeden zjazd odbywa się w terenie) lub w formie e-learningu (około 30% zajęć).


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 5 (wysoki parter)

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk
tel.: 12 617 23 71
spgg@agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
do 28 II 2024 r.

Opłaty:
6 000 zł

Informacje dodatkowe:
Program studiów obejmujący 2 semestry nauki i realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia audytoryjne, komputerowe i terenowe (łączne 220 godz.). Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, średnio jeden raz na trzy tygodnie (łącznie około 11-12 zjazdów: sobota w godz. od 9.00 – 18.00 i niedziela w godz. od 8.00 do 14.30) na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (około 70% zajęć, w tym jeden zjazd odbywa się w terenie) lub w formie e-learningu (około 30% zajęć).

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • opłata wpisowa 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe
 • poświadczenie wniesieniaopłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka