Skip to content ↓

Geofizyka stosowana

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Łój
tel.: 12 617 23 54

Sekretariat Katedry Geofizyki
tel.: 12 617 23 53
spgfs@agh.edu.pl
gf@geol.agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. AGH
tel.: 12 617 23 54
porzucek@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Geofizyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-0, pokój 119a

Strona internetowa studiów

www.geofizyka.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/


Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z geofizyki stosowanej mają na celu zapoznanie słuchaczy z możliwością zastosowaniem metod geofizycznych w różnych gałęziach gospodarki. Przekazane zostaną podstawy naukowe najczęściej stosowanych metod i pokazane przykłady ich stosowania. Uczestnicy zapoznają się również z podstawową interpretacją danych geofizycznych i dowiedzą się o możliwościach i ograniczeniach nauczanych metod geofizycznych. Studia dadzą wiedzę o wykorzystaniu metod geofizycznych do rozpoznania geologicznego zarówno płytkiego, jak i głębokiego, a także do poszukiwania nowych złóż. Przekazana zostanie również wiedza na temat stosowania badań geofizycznych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Metody geofizyczne można również stosować do przypowierzchniowych partii ośrodka geologicznego celem rozpoznania geotechnicznego, czy do oceny zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą i z czynnikami naturalnymi. Wybrane metody geofizyczne można stosować w ochronie środowiska, a także w wielu innych dziedzinach jak np. budownictwo czy archeologia. Poznanie naukowych podstaw metod geofizycznych pozwoli na określenie możliwości ich zastosowania do rozwiązania postawionego problemu. Podkreślenie w programie roli poszczególnych metod badawczych, ich integracji i konieczności ich kompleksowej interpretacji w późniejszej pracy zawodowej, zarówno przy prowadzeniu interpretacji, jak i przy opracowaniu projektów badań i ocenie uzyskiwanych danych geofizycznych.

Program studiów

Link do Sylabusa

I semestr studiów:

  • Podstawy badań sejsmicznych (egzamin)
  • Sejsmologia i sejsmometria (zaliczenie)
  • Zastosowania sejsmiki inżynierskiej (zaliczenie)
  • Grawimetria (egzamin)
  • Geofizyka otworowa i petrofizyka (zaliczenie)

II semestr studiów:

  • Geoelektryka inżynierska (zaliczenie)
  • Mikrograwimetria (zaliczenie)
  • Magnetometria (egzamin)
  • Metody geoelektryczne (egzamin)
  • Metoda georadarowa (zaliczenie)

192 godz. dydaktyczne

Sylwetka absolwenta

Wymagane wykształcenie: studia wyższe z zakresu nauk o Ziemi, górnictwa i nauk pokrewnych oraz nauk ścisłych (mogą być także studia licencjackie). Przyjmowani będą również pracownicy kopalń oraz przedsiębiorstw geofizycznych i geologicznych o innym profilu wykształcenia.

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę o metodach geofizycznych i wie, jak je zastosować w rozpoznaniu budowy geologicznej, w górnictwie, do poszukiwania złóż, badania przypowierzchniowej budowy ośrodka geologicznego, oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w budownictwie, a także archeologii. Potrafi również przeprowadzić samodzielnie podstawową interpretację danych geofizycznych, a także potrafi weryfikować zasadność użytych metod geofizycznych do rozwiązania postawionego problemu. Umie również powiązać wyniki geofizyczne z danymi z wyżej wymienionych dziedzin.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
14-30

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z odpisem w języku angielskim.

Odbycie studiów podyplomowych „Geofizyka stosowana” upoważnia do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (w tym pracami sejsmicznymi i geofizyki wiertniczej) oraz o uprawnienia geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego zał. 4 oraz Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2023 r. Poz. 633, art. 54.)


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka