Skip to content ↓

Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Osoba do kontaktu

mgr Grażyna Waluś
tel. 12 617 29 50
podyplomowe@fis.agh.edu.pl​​​​​

Kierownik studiów

prof. dr hab. Janusz Wolny
tel.: 12 617 35 76
wolny@fis.agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18

Współorganizatorzy:
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania fizyki z astronomią na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania fizyki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni fizycznej i wykorzystania doświadczeń fizycznych w procesie nauczania.

Program studiów

Link do Sylabusa

Semestr I  (30 ECTS):

 • Podstawy fizyki
 • Pracownia fizyczna I
 • Elementy matematyki
 • Podstawy informatyki

Semestr II  (30 ECTS):

 • Fizyka
 • Pracownia fizyczna II
 • Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne
 • Astrofizyka
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu
 • Seminarium – jak uczyć fizyki?

Semestr III  (30 ECTS):

 • Organizacja pracowni fizycznej
 • Fizyka współczesna
 • Kosmologia
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania
 • Aktualne problemy dydaktyczne i prawne
 • Seminarium dyplomowe

Praktyka:

 • Praktyka w szkole

Sylwetka absolwenta

Studia te skierowane są do absolwentów szkół wyższych  kierunków przyrodniczych, techniczno-informatycznych lub pokrewnych: czynnych nauczycieli lub osób  posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Studia te dają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – fizyki.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
3 semestry (od III 2024 r.)

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30

Informacje dodatkowe:
Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 18 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00). Dodatkowy zjazd obejmuje obronę prac końcowych.
Zjazdy realizowane są w systemie hybrydowym: połowa zjazdów na miejscu – na  AGH, druga połowa w systemie zdalnym. Zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH, wykłady – zdalnie.
Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków
pawilon D-10, pokój 18

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Grażyna Waluś
tel.: 12 617 29 50
fax: 12 634 00 10
podyplomowe@fis.agh.edu.pl 

Termin zgłoszeń:
od 1 VI 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc

Opłaty:
4 500 zł – płatne w ratach:
I semestr – 1 500zł  (1 400 zł +100 zł / wpisowe)
II semestr – 1 500 zł
III semestr – 1 500 zł

Informacje dodatkowe:
Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 18 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00). Dodatkowy zjazd obejmuje obronę prac końcowych.
Zjazdy realizowane są w systemie hybrydowym: połowa zjazdów na miejscu – na  AGH, druga połowa w systemie zdalnym. Zajęcia praktyczne i egzaminy odbywają się na AGH, wykłady – zdalnie.
Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe)                     
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych 

Stopka