Skip to content ↓

Data storytelling - narracje wokół danych

Osoba do kontaktu

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH
tel.: 12 617 43 92
ewamig@agh.edu.pl

Aneta Nosal
tel.: 12 617 42 52
anosal@agh.edu.pl​​​​​​​

Kierownik studiów

dr Ewa Migaczewska, prof. AGH
tel.: 12 617 43 92
ewamig@agh.edu.pl​​​​​

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny

ul. Czarnowiejska 36, 30-054 Kraków
pawilon C-7, pokój 0.09


Charakterystyka studiów

Studia łączą interdyscyplinarnie wszystkie zagadnienia niezbędne do rozumienia i tworzenia skutecznych historii opartych o dane. Celem studiów jest nabycie takich umiejętności, jak:

 • automatyczne pobieranie danych,
 • obsługa programów do analizy danych,
 • wykorzystywanie prostych, jak i zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych i ich publikacji online,
 • tworzenie i prezentacja: raportów biznesowych, treści przeznaczonych do zamieszczenia w mediach społecznościowych, profesjonalnych materiałów dziennikarskich.

Studia łączą interdyscyplinarnie wszystkie zagadnienia niezbędne do rozumienia
i tworzenia skutecznych historii opartych o dane. Dziedzina studiów obejmuje 4 obszary tematyczne:

 1. Pozyskiwanie danych (technologie, prawo, przetwarzanie).
  W tym zakresie podejmowane będą takie zagadnienia, jak prawne aspekty w zdobywaniu i przetwarzaniu danych i informacji, wykorzystywanie bezpłatnych narzędzi do tzw. preprocessingu danych (ich oczyszczenia i przygotowania do analiz oraz wizualizacji).
 2. Zasady wizualnej prezentacji danych i data storytellingu.
  W obszarze tym znajdą się takie zagadnienia, jak praktyczne wykorzystywanie zasad wizualizacji danych, przykłady wykorzystywania wzorców data storytellingu (prostych i rozbudowanych). Uczestnicy studiów podczas zajęć warsztatowych poznają zasady storytellingu opartego głównie o dane i stworzą treści zgodnie z własnymi założeniami.
 3. Tworzenie treści i produktów (raportów, artykułów, krótkich treści np. do opublikowania w mediach społecznościowch) w oparciu o data storytelling z wykorzystaniem narzędzi ICT.
  Uczestnicy studiów, w ramach przedmiotów z tego zakresu, monitorowani przez wykładowców, tworzyć będą własne projekty realizując kolejne ich etapy: począwszy od przeprowadzania researchu, zdobycia danych i ich oczyszczenia, po ich analizę, aż w końcu wykreowanie wizualnego storytellingu. Ostatnim elementem będzie wykorzystanie prostych oraz zaawansowanych narzędzi umożliwiających publikację swoich materiałów w Internecie.
 4. Ewaluacja publikacji internetowych.
  W tym obszarze zostaną zaprezentowane narzędzia i metody do ewaluacji oraz zintensyfikowania interakcji z użytkownikami i końcowymi odbiorcami na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Program studiów

Link do Sylabusa

Program studiów obejmuje 172 godziny zajęć dydaktycznych.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych będzie aktywny udział w realizacji zadań wyznaczonych podczas zajęć przez osobę prowadzącą oraz wykonywanie działań z wykorzystaniem darmowych narzędzi przygotowanych na ćwiczenia.
Warunkiem zaliczenia zajęć warsztatowych będzie aktywny udział w realizacji ćwiczeń i zadań zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej zajęcia oraz realizacja miniprojektów opartych na rzeczywistych danych udostępnionych przez osobę prowadzącą. Szczegółowe zasady zaliczenia każdego przedmiotu zostały określone w sylabusach. Wszystkie przewidziane programem studiów zajęcia mają charakter obowiązkowy. Uczestnicy i uczestniczki studiów zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma wiedzę z zakresu otoczenia prawnego i przepisów prawnych związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych i informacji, zasad tworzenia narracji i hipernarracji publikowanych w sieci Internet na podstawie danych. Posiada także umiejętności posługiwania się najnowszymi praktykami i technologiami w przetwarzaniu i wizualizowaniu danych i informacji oraz ich publikowania w Internecie w postaci opowieści opartych o dane (data storytelling). Absolwent wyposażony jest również w wiedzę i umiejętności analitycznego myślenia w zakresie tzw. „data literacy” i krytycznego wykorzystywania nowych mediów i narzędzi do tworzenia data storytelling.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (od III 2024 r. do II 2025 r.)

Tryb zgłoszeń:
rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

Liczba miejsc:
max. 20


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - link do bezporśredniej rekrutacji

Termin zgłoszeń:
Od 20 VII 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc

Opłaty:
9 000 zł za całość studiów (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 4500 zł)

Dodatkowe informacje:
Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty i niedziele.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych będzie złożenie pracy końcowej w postaci projektu zaliczeniowego polegającego na stworzeniu materiału opublikowanego online opartego na podstawie wyszukanych i pozyskanych przez uczestnika/czkę danych publicznych. Materiał będzie oceniany według kryteriów obejmujących wszystkie zagadnienia poruszane w ramach poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów. Uczestnicy/czki będą mogli/ły przygotować pracę końcową w postaci projektu, wybierając temat z kilku zaproponowanych przez osobę prowadzącą lub sami zadecydować o jego wyborze (po konsultacji z osobą prowadzącą). Kryteriami oceny będą:

 • wykorzystane metody i narzędzia do pozyskania i przetworzenia danych (także rodzaj danych),
 • koncepcja narracji/hipernarracji wykorzystana w projekcie,
 • wykorzystane aplikacje, technologie w budowie materiału.

Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)
 • po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Wszystkie dokumenty obsługiwane są za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji kandydatów IRK.  Link do bezporśredniej rekrutacji

Stopka