Skip to content ↓

Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe

Osoba do kontaktu

mgr Mariola Andrusikiewicz
mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
podyplomowe_kgbig@agh.edu.pl

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
tel. 12 617 21 70
podyplomowe_kgbig@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 127

Strona internetowa studiów

www.kgbig.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

W Polsce w ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego (budowa metra, tuneli drogowych i kolejowych, garaży podziemnych, składowisk itp.). Z tego powodu zostały przygotowane studia podyplomowe skierowane do absolwentów szkół wyższych technicznych (preferowane wykształcenie o kierunku: budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje szczególnie w zakresie budownictwa tunelowego. Studia obejmują 192 godz. dydaktyczne prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, a także wyjazdów technicznych. Zajęcia prowadzone są także w formie on-line. Pierwszy semestr zajęć jest poświęcony zagadnieniom związanym z rozpoznaniem i oceną własności masywów skalnych i gruntowych, metodami drążenia tuneli, ocenie współpracy masywu skalnego z obudową oraz projektowaniu tuneli, łącznie z oceną stateczności portali. Projektowanie prowadzone będzie z uwzględnieniem metod analitycznych, jak i metod numerycznych. Drugi semestr zajęć skoncentrowany będzie na omówieniu problematyki bezpieczeństwa tunelowego, w tym problemów związanych z wentylacją tuneli, zagrożeniem pożarami, niezbędnym wyposażeniem technicznym tuneli. Omówiona zostanie także rola i wymogi monitoringu podczas budowy i użytkowania tuneli, analiza bezpieczeństwa, ryzyko i katastrofy w tunelach.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów posiadających doświadczenie w zagadnieniach tunelowania, budownictwa i bezpieczeństwa tunelowego.

Program studiów

Link do Sylabusa

SEMESTR I

 • Mechanika gruntów i skał;
 • Wybrane badania lab. skał i gruntów;
 • Badania polowe własności masywów skalnych i gruntowych;
 • Rozpoznanie masywów skalnych i gruntowych;
 • Modele fizyczne, geotechniczne masywów skalnych i gruntowych, klasyfikacje (RMR, Q, GSI) i ich zastosowanie do prognozowania stateczności tuneli;
 • Metody drążenia tuneli: nowa austriacka metoda budowy tuneli w połączeniu z metodą obserwacyjną (ADECO-RS), norweska metoda budowy tuneli za pomocą maszyn tarczowych i wiercących TBM, TBMS, metoda odkrywkowa (ścianki szczelinowe);
 • Obudowa tuneli, współpraca obudowy tunelu z masywem skalnym i gruntowym;
 • Podstawy projektowania i wymiarowania obudowy;
 • Wpływ wykonywania tuneli na powierzchnię terenu;
 • Portale tuneli;
 • Stateczność portali.
   

SEMESTR II

 • Monitoring deformacji tunelu podczas jego drążenia i eksploatacji;
 • Technika strzałowa w drążeniu wyrobisk tunelowych;
 • Hydrogeologia, odwadnianie tuneli, zabezpieczanie przecieków;
 • Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa i wentylacji tuneli;
 • Systemy wentylacji tuneli;
 • Projektowanie wentylacji tuneli  komunikacyjnych;
 • Modelowanie pożaru i ewakuacji w tunelu;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa w tunelach;
 • Systemy bezpieczeństwa w tunelach;
 • Utrzymanie, zarządzanie i wyposażenie techniczne tuneli;
 • Analiza bezpieczeństwa w tunelach;
 • Zarządzanie ruchem drogowym w tunelach;
 • Ryzyko, wybrane katastrofy w tunelach;
 • Wizyta techniczna w tunelu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych BiBT posiada wiedzę i kompetencje zawodowe w zakresie najnowszych osiągnięć budownictwa tunelowego oraz wymogów bezpieczeństwa zarówno podczas wykonywania tuneli, jak również podczas ich użytkowania. 

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (marzec 2024 – luty 2025)  

Tryb zgłoszeń:

Dokumenty przesyłane elektronicznie na adres: podyplomowe_kgbig@agh.edu.pl
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia Inżynierska, Inżynieria Środowiska.

Liczba miejsc:
min. 15 – max. 20

Zajęcia będą się odbywały w piątki (od 13:00) i soboty (co dwa tygodnie).  Przewiduje się także prowadzenie zajęć on-line. Program przewiduje 192 godz. dydaktyczne.


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka