Skip to content ↓

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH
tel. kom.: +48 605 165 281
owerko@agh.edu.pl

mgr inż. Magdalena Krzywda
tel.: 12 617 20 19
mkrzywda@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH
tel. kom.: +48 605 165 281
owerko@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pokój 310

Strona internetowa studiów

www.bim.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą budowalną, architektoniczną lub geodezyjną oraz takich, które planują pracować w charakterze managera BIM w tego typu projektach. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja obiektów, zarządzanie), jak i osób pracujących w administracji samorządowej i państwowej. Adresatem są również osoby związane z branżą IT, które chcą oferować usługi w zakresie dostarczania oprogramowania wspierającego technologię BIM.

Ukończenie studiów podyplomowych BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji na poziomie 7 w rozumieniu Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (http://www.kwalifikacje.gov.pl/)

Zakres proponowanych studiów podyplomowych obejmuje obszar tematyczny na styku następujących specjalności:

W zakresie wybranych metodologii kaskadowych (na przykład realizowana metodyka PRINCE2 zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej), metodologii zwinnych (na przykład zgodnie z metodyką Agile) oraz technik zarządzania szczupłego (Lean Management).

W zakresie pozyskiwania danych, a następnie tworzenia informacyjnych modeli 3D budynków, budowli i obiektów inżynierskich z adekwatnym poziomem szczegółowości (LOD), jak również gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu systemów informacji geograficznej (GIS). Program obejmuje technologię skaningu laserowego, fotogrametrii oraz modelowania parametrycznego i nieparametrycznego w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania tych informacji. W szczególności będą one stanowiły podstawę geometryczną do modeli obliczeniowych oraz posłużą do generowania informacji o potencjalnych kolizjach. Dane opisane funkcjami czasu pozwolą na tworzenie modeli 4D i 5D (ujmujących, oprócz danych przestrzennych, czas oraz koszty). W zakresie systemów GIS duży nacisk będzie położony na integrację technologii BIM i GIS oraz wykorzystanie w tym celu standardów otwartych, jak również możliwość korzystania z istniejących zasobów danych przestrzennych.

W zakresie technologii BIM wspomagających proces projektowania, kosztorysowania, zarządzania i obliczeń związanych z parametrami funkcjonalnymi projektowanych i realizowanych budynków, obiektów budowlanych oraz obiektów inżynierskich. Omówione zostaną adekwatne standardy w tym standardy ISO oraz BIM Standard PL.

W zakresie zarządzania i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Cyfrowa reprezentacja danych będzie oparta na standardach otwartych (w szczególności IFC - Industry Foundation Classes, a jej prezentacja nastąpi w popularnym na rynku oprogramowaniu (np. Autodesk, Bentley, Graphisoft). Omówione zostaną formaty i technologie wymiany danych – w szczególności oparte na standardach ISO, jak również formalne aspekty prowadzenia inwestycji w technologii BIM – standardy międzynarodowe oraz kompletna nomenklatura pozwalająca absolwentowi prowadzić projekty w technologii BIM na całym świecie.

Zakres studiów jest na bieżąco poddawany konsultacjom branżowym, między innymi z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, członkami Małopolskiego Klastra BIM, szerokim gronem praktykujących projektantów, architektów i geodetów, jak również przedstawicielami największych firm budowlanych w Polsce.

Przedmioty podzielono na obligatoryjne oraz obieralne, przy czym przedmioty obieralne zostały zgrupowane w blokach, pozwalających na realizację programu studiów w wybranej przez słuchacza ścieżce: A – inżynierskiej lub B – menedżerskiej.

Dokładne informacje dotyczące przebiegu studiów, program, szczegółowych zagadnień poruszanych na zajęciach oraz sylwetki prowadzących można uzyskać pod adresem: bim.agh.edu.pl

Program studiów

W pierwszym semestrze realizowane są trzy przedmioty obligatoryjne. Wstęp do BIM obejmuje niezbędny zakres zagadnień związanych z modelem pojęciowym, definicjami, podstawami technologii oraz elementami metodyki przepływu informacji. Drugi przedmiot jest poświęcony tematyce interdyscyplinarnego projektowania i wymiany danych, i obejmuje między innymi zagadnienia współpracy w jednolitym środowisku danych (CDE) oraz definiowanie zbiorów wymagań do poprawnego zamodelowania warunków technicznych dla oprogramowania. Ostatni przedmiot obligatoryjny dotyczy aspektów formalnych BIM (normy i regulacje), standardów wymiany danych i ich budowy, ze szczególnym naciskiem na formaty otwarte IFC.

W ścieżce A pierwszy semestr zajęć obejmuje przedmiot, który omawia metody i technologie pozwalające na pozyskanie danych reprezentujących obiekt w 3D – za pomocą technik fotogrametrycznych oraz skaningu laserowego. Zajęcia te są uzupełnione o dwa przedmioty budowlane, które systematyzują wiedzę z zakresu projektowania kubaturowego oraz omawiają kwestię projektowania sieci i instalacji budowlanych w perspektywie technologii BIM.

W ścieżce B pierwszy semestr zajęć obejmuje przedmioty dedykowane poprawnym strategiom wdrażania BIM w organizacji (obejmujący cele organizacji, posiadane zasoby i oczekiwane efekty), wiedzę i umiejętności z zakresu kaskadowych metod zarządzania realizowanych projektem BIM z wykorzystaniem metodyk kaskadowych np. PRINCE2, a także techniki szczupłego zarzadzania w technologii BIM (Lean BIM Construction), majace na celu doprowadzić do znaczących oszczędności.

Drugi semestr kładzie nacisk na aspekty zaawansowane zarządzania procesami BIM. Zaplanowano cztery przedmioty obligatoryjne. Na pierwszym omówione zostaną budowalne aspekty kosztorysowania w technologii BIM. Następnie wiedza i umiejętności słuchaczy zostaną poszerzone o integrację technologii BIM ze środowiskiem systemów informacji geograficznej (GIS), a także techniki zarządzania informacją w cyklu życia obiektu. Semestr ten zostanie podsumowany przedmiotem obowiązkowym, w którym słuchacze będą mieli możliwość poznania praktycznych aspektów prowadzenia projektów w technologii BIM. Celem tego przedmiotu jest poznanie katalogu dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń z firmami i instytucjami, które już w tej technologii mają znaczące doświadczenie komercyjne. Omówione zostaną z praktycznego punktu widzenia zarówno aspekty technologiczne, formalne, jak i organizacyjne.

W semestrze drugim, w ścieżce A omówiona zostanie integracja modeli obliczeniowych konstrukcji z modelami BIM, realizowana na przedmiocie poświęconym projektom infrastrukturalnym. Technologicznie na drugim semestrze wiedza z modelowania zostanie uzupełniona o umiejętności automatyzacji pracy na przykładzie programowania platform BIM (Python, Dynamo BIM, Grasshopper). Ponadto przekazane zostaną podstawowe umiejętności związane z analizą danych BIM z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI).

W ścieżce B drugi semestr zajęć obejmuje prawne aspekty BIM, szczególnie w zakresie Prawa zamówień publicznych, a także wiedzę i umiejętności z zakresu zwinnych metod zarządzania, np.: Agile Project Management.

 • umiejętność wykonania dokumentacji projektowej w technologii BIM,
 • zarządzanie  projektem interdyscyplinarnym,
 • umiejętności automatyzowania procesów modelowania i reprezentacji danych oraz podstawy programowania systemów BIM,
 • umiejętność definiowania i korzystania z dokumentacji: BIM Protocol, BIM Execution Plan (BEP) oraz Master Information Delivery Plan (MIDP),
 • umiejętność integrowania projektów infrastrukturalnych z danymi przestrzennymi (np. IFC Infrastructure Alignment),
 • praca z wykorzystaniem CDE (Common Data Enviroment),
 • umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych technologiami skaningu laserowego oraz metod fotogrametrycznych,
 • wykorzystanie danych pomiarowych danych w celu reprezentacji trójwymiarowej obiektów inżynierskich, budynków i budowli,
 • umiejętność wizualizacji i analiz danych, w szczególności stosowanie przestrzeni 4D (3D + czas),
 • integracja danych reprezentujących obiekt w oprogramowaniu BIM z obliczeniami strukturalnymi konstrukcji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresów:

 • aktualnie obowiązujących standardów krajowych i międzynarodowych (ISO) w zakresie BIM, które funkcjonują wybranych krajach UE oraz NAFTA (USA i Kanada),
 • zasad wymiany informacji w standardach openBIM w szczególności zgodnych z IFC: ISO 16739, buildingSMART data model (IFC), BIM Collaboration Format, IFD - Framework for object orientated information, Model View Definition, LandInfra, CityGML
 • rzutowania BIM na proces biznesowy polegający na zebraniu i wymianie informacji, jako reprezentacji cyfrowej obiektów fizycznych (konstrukcji) oraz jako technologii wspomagającej zarządzaniem procesem budowlanym w świetle standardów organizacji bulidingSMART (IFC),
 • budowy standardów IFC od strony funkcjonalnej i technologicznej (XML, API, model relacyjny).
   

Uczestnicy, wybierając przedmioty obieralne wg ścieżki A – inżynierskiej lub B – menedżerskiej, określają zakres nabywanych kompetencji.

W ścieżce A, Building Information Modeling (BIM) jest procesem obejmującym tworzenie i zarządzanie informacją związaną z cyfrową reprezentacją budynków, budowli i obiektów inżynierskich oraz ich charakterystyk funkcjonalnych. BIM Manager nabędzie w tej ścieżce kompetencje związane ze skuteczną implementacją technologii budownictwa cyfrowego w procedurach i procesach związanych z projektowaniem, etapem wykonawczym oraz przekazaniem obiektu do użytkowania. Kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności twarde (w tym tworzenie poprawnych modeli BIM), jak i miękkie (managerskie), związane z zarządzaniem procesami BIM, w tym procesami formalnymi. Ścieżka obejmuje zaawansowane elementy technologiczne, np. integrację z systemami GIS, opracowanie danych fotogrametrycznych UAV, elementy programowania czy wykorzystanie metod AI/ML do analizy danych BIM. Zatem absolwent tej ścieżki, oprócz kompetencji niezbędnych do uzyskania certyfikatu BIM Managera, zyska też kompetencje techniczne dające przewagę technologiczną na rynku.

W ścieżce B, BIM Manager nabędzie poszerzone kompetencje związane z umiejętnościami interpersonalnymi, informacyjnymi oraz decyzyjnymi, związanymi z realizacją inwestycji przy wykorzystaniu technologii BIM. Kompetencje technologiczne w sposób praktyczny nie będą realizowane na zajęciach, natomiast poszerzone zostaną informacje dotyczące zaawansowanych i nowoczesnych technologii zarządzania, m.in. metodologie lekkie, IPD czy metodyki zarządzania wdrożone w procesy oparte na produktach technologii BIM. Omówione zostaną zarówno metodyki kaskadowe jak i zwinne.  Podobnie jak w ścieżce A, zostaną omówione standardy ISO dotyczące BIM oraz standardy OpenBIM, ale poszerzone zostaną umiejętności związane np. z metodykami szczupłymi. Umiejętności miękkie zostaną obszerniej omówione i przećwiczone. Podobnie jak ścieżka A, ścieżka B umożliwi zdobycie certyfikatu BIM Managera. 

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry

Tryb zgłoszeń:
o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
maks. 72

Informacje dodatkowe:
Program przewiduje 192 godzin zajęć (72 godziny wykładów oraz 120 godzin laboratoriów).


Rekrutacja

Obecnie nie trwają zapisy na ten kierunek studiów podyplomowych. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty i sprawdzania terminów rekrutacji.

Stopka