Skip to content ↓

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek
tel. 12 617 20 74
wocy@agh.edu.pl
kigbp@agh.edu.pl

Kierownik studiów

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH
tel. 12 617 49 30
burtan@agh.edu.pl

Organizator studiów

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 12, parter

Strona internetowa studiów

www.spdbhp.agh.edu.pl


Charakterystyka studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie bhp, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godz. zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów. Program studiów umożliwia uzyskanie 45 punktów ECTS. Semestr pierwszy poświęcony jest kompleksowemu omówieniu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Semestr drugi obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych na stanowiskach pracy.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy, m.in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Collegium Medicum UJ, Państwowej Straży Pożarnej, Wyższego Urzędu Górniczego i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Program studiów

Link do Sylabusa

Zakres kształcenia studiów obejmuje zagadnienia z dziedziny m.in. prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doskonalenia pedagogicznego.

Uczestnicy studiów przechodzą  szkolenie potwierdzone zaświadczeniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów, potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej, wystawionym zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki, daje uprawnienia do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 listopada 2004 r.

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. w zakładach produkcyjnych, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Dodatkowe informacje

Czas trwania:
2 semestry (X 2024 - VI 2025)

Tryb zgłoszeń:
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub e-mailem.

Liczba miejsc:
35


Rekrutacja

Zgłoszenia i opłaty

Miejsce zgłoszeń:
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, pokój 12, parter 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Wojciech Cyrnek, tel. 12 617 20 74, wocy@agh.edu.pl

Termin zgłoszeń:
marzec 2024 - październik 2024

Opłaty:
4 400 zł (płatność po 2 200 zł/semestr)

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy plik do pobrania

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem)

  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

Stopka