Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

 

Program studiów:

 • Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
 • Podstawy prawa lotniczego – 2 pkt ECTS
 • Bezzałogowe statki powietrzne – 2 pkt ECTS
 • Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego - 1 pkt ECTS
 • Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL – 2 pkt ECTS
 • Podstawy fotogrametrii cyfrowej – 3 pkt ECTS
 • Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych - 3 pkt ECTS
 • Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL – 2 pkt ECTS
 • Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną – 3 pkt ECTS
 • Georeferencja opracowań fotogrametrycznych – 1 pkt ECTS
 • Termografia - 1 pkt ECTS
 • Zobrazowania wielospektralne – 2 pkt ECTS
 • BSL w szacowaniu szkód – 2 pkt ECTS
 • BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych – 2 pkt ECTS
 • Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL – 2 pkt ECTS
 • Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL – 1 pkt ECTS
 • Pomiary atmosferyczne z wykorzystanie dronów – 1 pkt ECTS

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, podstaw fotogrametrii cyfrowej oraz pracy w oprogramowaniu do obróbki danych pozyskanych z pokładu BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć uczestnik studiów będzie potrafił pozyskać materiał pomiarowy z pokładu BSL, odpowiednio go przetworzyć, opracować typowe produkty fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL (np. ortofotoplany, modele 3D, „chmury punktów”) dla charakterystycznych obiektów pomiarowych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 10 VI do 15 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 22, max. 35

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 314

 

Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną:

mgr Krzysztof Kozak

kozak@agh.edu.pl 

 

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr Krzysztof Kozak 

 

Opłaty:

5000,00 zł (2 semestry x 2500,00 zł), brak opłaty wpisowej

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywać podczas weekendów (soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie w godz. ok. 10.00 do ok. 17.00.