Zarządzanie projektami – kwalifikacje Project Managera

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie zarządzania projektami, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do kierowania zespołami projektowymi oraz do zarządzania programami i portfelami projektów na poziomie zarządu organizacji.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami propagowanymi przez wiodące profesjonalne organizacje, zapewnieniem efektywności projektów oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikacje omawianych instrumentów.

Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, warsztaty i projekty realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learning i filmów edukacyjnych.

 

Program studiów:

Program podstawowy:

 • Zarządzanie projektami jako element współczesnego zarządzania organizacjami
 • Metody operacyjnego zarządzania projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Ocena efektywności projektów
 • Budżetowanie i kontrola realizacji projektów
 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie portfelami projektów
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

 

Przedmioty obieralne w ramach specjalności:

 • Zwinne zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami przemysłowymi i infrastrukturalnymi
 • Metodyka PRINCE2

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz organizacji non-profit i jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką zarządzania projektami oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

 

W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:

 • właścicieli firm
 • dyrektorów i członków zarządów przedsiębiorstw
 • kadry zarządzającej monitorującej realizację projektów
 • kadry zarządzającej projektami, m.in. w takich branżach jak: budowlano-montażowa, elektromaszynowa, energetyczna, poszukiwań i eksploatacji złóż, informatyczna, medialna
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, badawczo-rozwojowych, marketingowych i szkoleniowych
 • kadry zaangażowanej w realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • osób planujących kontynuację swojej kariery w obszarze zarządzania projektami
 • absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister), pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami.

Po ukończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego zakresu zarządzania projektami, jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non-profit.

Dyplom studiów wydany przez Akademię Górniczo-Hutniczą, uczelnię o marce europejskiej, jest najlepszym potwierdzeniem aktualnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami. Dodatkowo program studiów zapewnia przygotowanie do egzaminów certyfikujących na menedżerów projektów, prowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 4 V 2022 r. do wyczerpania limitu

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:                                                                                            

50

 

Miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia przez Internet:

http://www.zrnt.zarz.agh.edu.pl/index.php/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Zespół ZRNT

tel.: 603 609 236

zrnt@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 400 zł (w tym opłata operacyjna 100 zł - płatna przy zapisie; specjalność PRINCE2 płatna dodatkowo 1600 zł.

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w weekendy w trybie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) rozłożonych średnio raz w miesiącu w okresie od września do czerwca. Studia realizowane są przy współudziale partnerów zewnętrznych.