Zarządzanie projektami informatycznymi

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami informatycznymi” mają na celu przygotowanie kadr przedsiębiorstw IT do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz rozwojem szeroko pojętego produktu informatycznego. Duży nacisk został położony na zrozumienie:

 • całego otoczenia związanego z prowadzeniem wielu projektów;
 • integracji klasycznych, zwinnych i szczupłych metodyk zarządzania projektami,
 • środowisk zarządzania programem i portfelem projektów.

 

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu lidera biznesowego, technicznego oraz architekta przedsięwzięcia. Mottem studiów jest: bądź zwinny (agile), szczupły (lean) i proaktywny. Zatem dla nas jest ważne, by lider w każdej sytuacji w pracy z zespołem potrafił wybrać odpowiednie podejście w zarządzaniu projektem i produktem lub w razie potrzeby potrafił połączyć trzy podstawowe podejścia: zwinne (agile), szczupłe (lean) i klasyczne (proaktywne). Właściwy dobór metod zarządzania umożliwi optymalny wybór efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.

Dla każdego z tych podejść wybrano najbardziej popularne na świecie metody zarządzania projektem i produktem.  Studia będą obejmować rozwiązania stosowane głównie przy użyciu klasycznych (np. PMBOK), zwinnych (np. SCRUM) oraz szczupłych (np. Kanban) metod zarządzania projektami oraz procesami wytwarzania oprogramowania.

 

Drugi obszar studiów wspiera rozwiązywanie zagadnień technicznych związanych z rozwojem oprogramowania oraz holistycznym (całościowym) spojrzeniem na zarządzaniem produktem IT poprzez rozważanie architektur korporacyjnych. Ten obszar jest wspierany poprzez architektury korporacyjne i modelowanie biznesowe bazujące na BPMN. Całościowy model architektury przedsięwzięcia będzie opracowywany w oparciu o ArchiMate, który jest graficznym językiem tworzenia architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej). Zarządzanie jakością oprogramowania przedstawiane jest na bazie międzynarodowego standardu ISTQB. Ponadto rozważane są zagadnienia systemów bazujących na usługach (SOA), estymacji oprogramowania oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

 

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zajęcia obieralne przez studentów.

W programie studiów przewiduje się zestaw 6 przedmiotów obieralnych związanych z nowymi technologiami i kompetencjami społecznymi, które umożliwią wybór przedmiotu adekwatnie do potrzeb słuchaczy studiów.

Na studiach oceny będą wystawiane poprzez egzaminy i zaliczenia w oparciu o praktyczne wykonanie zadań. Praktyczne wykonywanie zadań będzie koncentrować się przykładowo na opracowaniu zasad prowadzenia konkretnego projektu informatycznego wyskalowanych do jego wielkości i złożoności.

 

W trakcie studiów uczestnicy będą przygotowywani do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Dotyczy to w szczególności:

 • PMP (Project Manager Professional) – ekspert zarządzania projektami. Zakres egzaminu dotyczy kompendium wiedzy zarządzania projektami (PMBOK;
 • CSM (Certified ScrumMaster)  - Certyfikowany Scrum Maste;
 • CSPO (Certified Scrum Product Owner) – Właściciel Produktu Scrum;
 • ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification Board Certified - Tester Foundation Level). Dotyczy podstaw procesów testowania oprogramowania;
 • Certyfikowany ekspert modelowania w BPMN (Business Process Model and Notation - Notacja i Model Procesu biznesowego);
 • ArchiMate poziom podstawowy. Język opisu pełnej architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej).

Program studiów przewiduje mocne powiązanie wykładów z warsztatami również w środowisku laboratoryjnym, na których będą wdrażane najlepsze praktyki, techniki i narzędzia. Wiele z tych rozwiązań będzie wspomagane poprzez odpowiednie systemy informatyczne.

 

Program studiów:

Poniżej podano listę przedmiotów objętych programem studiów wraz z ich celami.

 1. Zarządzanie projektem informatycznym. Cele: Poznanie podstaw zarządzania projektami opierającego się na najpopularniejszej na świecie metodyce klasycznej PMBOK; uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika projektu lub lidera zespołu; przygotowanie do zdania egzaminu PMP lub CAPM. W trakcie zajęć prowadzone będą warsztaty najlepszych praktyk oraz sposobów skalowania zarzadzania do potrzeb konkretnego projektu.
 2. Metodyki zwinne zarządzania projektami. Cele: Poznanie wachlarza rozwiązań zwinnych (np. Scrum, XP) i szczupłych (np. Kanban) metod zarządzania projektami.
 3. Zespoły w zwinnych projektach. Cele: Poznanie zasad tworzenia i rozwoju efektywnych zespołów działających w zwinnym otoczeniu projektowym (podatnym na zmiany); zaznajomienie się z zagadnieniami budowy i rozwoju zespołu w metodyce Scrum; przygotowanie do egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) - Certyfikowany Scrum Master.
 4. Zarządzanie jakością oprogramowania. Cele: Poznanie podstaw zarządzania jakością oprogramowania; uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy testera i kierownika testów; przygotowanie do zdania egzaminów na certyfikowanego testera ISTQB poziomu podstawowego i zaawansowanego.
 5. Przedsięwzięcia sztucznej inteligencji. Cele: Poznanie podstawowych koncepcji i terminologii związanych z sztuczną inteligencją. Zrozumienie potencjału sztucznej inteligencji w zarządzaniu projektami. Zrozumienie wyzwań związanych z wprowadzaniem sztucznej inteligencji w organizacji.
 6. Modelowanie architektury przedsiębiorstwa w ArchiMate. Cele: Modelowanie architektury przedsięwzięcia obejmujące  warstwy motywacji, strategii, biznesu, aplikacji, infrastruktury, fizyczną oraz  migracji i implementacji. Drugim celem jest uzyskanie umiejętności w zakresie podstaw modelowania w ArchiMate przydatnych do zdania egzaminu certyfikowanego.
 7. Modelowanie biznesowe. Cele: Poznanie podstaw modelowania biznesowego; Uzyskanie umiejętności w zakresie warsztatu pracy analityka biznesowego; Nabycie umiejętności modelowania w BPMN zgodnych z Polskim certyfikatem BPMN (IBS PAN).
 8. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Cele: Pogłębienie kompetencji z zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Poznanie praktycznych zasad zarządzania programami i portfelami projektów w oparciu o standardy PMI; Uzyskanie wybranych umiejętności w zakresie warsztatu pracy kierownika programu w oparciu o wymagania certyfikatu PgMP.
 9. Metodyki zwinne zarządzania produktem. Cele: Poznanie zasad planowaniu rozwoju produktu (oprogramowania) bazującego na iteracjach (sprintach) oraz wydaniach; zaznajomienie się z rolą właściciela produktu w metodyce Scrum w utrzymaniu rejestru produktowego i współpracy zespołem w planowaniu wydań; przygotowanie do egzaminu CSPO (Certified Scrum Product Owner) - Właściciel Produktu Scrum.
 10. Architektura korporacyjna zarządzanie usługami IT. Cele: Wprowadzenie do modelowania struktury, funkcji i wzajemnych powiązań przedsiębiorstw, poznanie standardów opisów architektury korporacyjnej, przedstawienie zasad tworzenia architektury korporacyjnej z wykorzystaniem paradygmatu SOA.
 11. Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi. Cele: Poznanie podstaw zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz strategie pozyskiwania i tworzenia zespołów; Uzyskanie umiejętności dotyczących wybranych kompetencji kierowniczych w klasycznych i zwinnych metodach prowadzenia projektów; Poznanie podstawowych technik komunikacji, negocjacji, autoprezentacji i motywowania.
 12. Cyberbezpieczeństwo. Cele: Poznanie zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zasady budowy prawidłowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów i norm. Zagadnienia definiowania katalogu usług oraz gwarancji ich utrzymania.
 13. Aspekty prawne działalności firm informatycznych. Cele: Poznanie podstaw prawnych związanych z: wytwarzanym produktem lub usługą, z uprawnieniami i odpowiedzialnością osób uczestniczących w projektach, z ogólną działalnością przedsiębiorstwa; Uzyskanie umiejętności w zakresie sporządzania wybranych umów.
 14. Przedmioty obieralne: Cele: Wybór zagadnień do studiowania według potrzeb i zainteresowania uczestników studiów. Oferta obejmuje przedmioty:

1. Estymacja Oprogramowania

2. Kanban w firmie informatycznej

3. Nowe trendy w rozwoju oprogramowania

4. Standardy wytwarzania oprogramowania

5. DevOps

6. Komunikacja biznesowa

7. Przywództwo w zarządzaniu projektami

8. Facylitacja

9. Wycena i rachunek opłacalności projektów
10. Doświadczenie użytkownika i myślenie projektowe
11. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku
12. Negocjacje biznesowe

Zawartość przedmiotów będzie dostosowana do aktualnych potrzeb uczestników studiów oraz do aktualnego stanu rozwoju technologicznego.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są ukierunkowane na rozwój kompetencji w 3 kierunkach. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 

Lider biznesowy - działalność w obszarze zarządzania projektem lub produktem. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych.
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze, zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów.
 • Spoza branży IT, którzy zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży i dążą do poznania sposobów zarządzania projektami informatycznymi.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.

 

Lider techniczny- działalność w obszarze rozwoju i utrzymania produktów IT. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Programistów lub testerów zamierzających prowadzić zespoły rozwijające produkty IT.
 • Analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować wykorzystać zwinne, szczupłe i proaktywne sposoby zarządzania produktem.
 • Odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych.
 • Odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.)

 

Architekt przedsięwzięcia informatycznego. Działalność w obszarze utrzymania ładu architektonicznego przedsięwzięcia. Ten kierunek interesujący jest dla  następujących uczestników studiów:

 • Zainteresowanych zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury przedsięwzięcia (korporacyjnej)
 • Kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających wprowadzić efektywne zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.
 • Architekci systemów zainteresowanych  podejściem zorientowanym na usługi (SOA).

 

Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zarządzania projektami i produktami informatycznymi. Absolwent studiów będzie legitymował się umiejętnościami pozwalającymi na ocenę stosowanych praktyk zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, w którym jest zatrudniony i na wskazanie rozbieżności stosowanych praktyk od metod proponowanych przez standardy. Będzie on w stanie zaproponować poprawę sposobów zarządzania projektem i produktem.
Absolwent studiów będzie mógł stosować w zależności od potrzeb metodykę klasyczną lub zwinną zarządzania projektami skalując ją do potrzeb konkretnych przedsięwzięć. Umiejętności zarządzania zostaną wsparte przez uzyskanie wiedzy z zakresu analizy biznesowej, projektowania architektury korporacyjnej, zapewnienia jakości oprogramowania oraz gwarantowanego poziomu usług i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zdobyta wiedza może być również przydatna dla administrowania projektami w zakresie kontroli projektów i wsparcia grup projektowych. Absolwent, jeżeli ma predyspozycje kierownicze, będzie mógł prowadzić pojedynczy projekt lub grupy projektów związanych z technologiami informatycznymi. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych będzie praktycznym przygotowaniem do tego typu działalności.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych: 

od X 2023 r. do VI 2024 r.

 

Termin zgłoszeń:

od IV do 1 X 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH (2 egz.)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Podstawowymi kryteriami rekrutacji są: wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub z zakresu przedmiotów ścisłych. Dopuszczone będą też osoby z innym wykształceniem wyższym, które odpowiednio udokumentują swoje powiązania zawodowe z branżą IT.
Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 rozpoczyna się w kwietniu 2023 r. Rekrutacja zostanie zakończona po wpłynięciu 40 podań spełniających warunki formalne (komplet dokumentów).
Przyjęcie na studia będzie odbywać się według kolejności zgłoszeń kandydatów.

 

Liczba miejsc:

40

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-2, pokój 406, IV piętro

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Emilia Ludwiczak,

tel.: 12 617 5200,

Pawilon C-2, IV piętro, pokój 406

mail: emilia.ludwiczak@agh.edu.pl

 

Agnieszka Czernicka

tel.: 12 617 56 78,

pawilon C-2, III piętro, pokój 320

mail: czernicka@agh.edu.pl

 

 

Opłaty:

5400 zł (I semestr 2900 zł, II semestr 2500 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy dwudniowe w soboty i niedziele, przeciętnie co dwa tygodnie od października do czerwca.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na stronie studiów: www.wozpi.agh.edu.pl.