Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy  inżynierskiej z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP).

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, którzy chcą uzupełnić swoja wiedzę i umiejętności. Studia są  przeznaczone także dla osób, które chciałyby taką wiedzę i umiejętności zdobyć oraz osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo) oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje 18 przedmiotów dotyczących tematyki zarządzania jakością oraz konsultacje. Razem jest to 180 godzin zajęć. Słuchacze maja okazje zapoznać się z klasycznymi jak i współczesnymi koncepcjami zarządzania jakością , stosowanymi w przedsiębiorstwach, systemami nadzoru i doskonalenia jakości procesów oraz stosowanych w nich metod.

 • Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
 • Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją,
 • Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE,
 • System Zarządzania jakością  ISO 9001
 • Metody zarządzania jakością,
 • Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA,
 • Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing,
 • Ekonomika Jakości,
 • Metodyka Lean  Six  Sigma,
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000),
 • Zarządzanie projektami w systemach jakości,
 • System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949,
 • Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
 • Zarządzanie jakością usług

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH oraz wybitnych praktyków audytorów wiodących z jednostek certyfikujących TIC (TIC – TÜV International Certification) i szkoleniowych, jak i menedżerów ds. jakości i produkcji wybranych przedsiębiorstw, na co dzień stykających się z problematyką zarządzania jakością. Dodatkowo organizowane są fakultatywne zajęcia w formie sesji wyjazdowej. 
 

Sylwetka absolwenta:

Program studiów podyplomowych dostarcza uczestnikowi wiedzę inżynierską i z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Tym samym zostaje przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych oraz odpowiednimi certyfikatami.

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i auditowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), ochroną środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (IATF 16949).

Uczestnicy będą także zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, ekonomiką  jakości, analizą ryzyka oraz systemem oceny zgodności wyrobów na terenie UE.

Uczestnicy uzyskają kompetencje umożliwiające sprawowanie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz kompetencje audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania, które zostaną potwierdzone certyfikatami z ww. obszarów, uzyskanymi na podstawie odpowiednich egzaminów przeprowadzonych w trakcie trwania studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od V do IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie o formie zapłaty;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

42

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

pawilon D-14, przy ul Gramatyka 10, pokój 214

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Danuta Sonik

tel.: 12 617 43 56 

fax: 12  617 70 05

dsonik@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 800 zł  (w dwóch ratach semestralnych).

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela w godz. 9.00–17.00).