Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia pokrywają zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi technologiami energetycznymi oraz możliwymi do wykorzystania źródłami energii dla celów niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła w sektorze energetycznym. W zakres studiów wchodzą przedmioty zawierające podstawy teoretyczne niezbędne do poprawnego opisu procesów i zjawisk w trakcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, takie jak podstawy procesów termodynamicznych w energetyce, zjawiska cieplne oraz przepływowe w maszynach i urządzeniach energetycznych, podstawy procesu spalania oraz tworzenia i ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Duży nacisk zostanie położny na szczegółowe przedstawienie i scharakteryzowanie niskoemisyjnych, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. W trakcie wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wszystkie najważniejsze nowe technologie energetyczne stosowane na skalę przemysłową takie jak układy gazowo-parowe, farmy wiatrowe, farmy słoneczne, elektrownie wodne, technologie energetycznego wykorzystanie biomasy i odpadów, czy technologie wodorowe. W zakresie studiów nie zabraknie miejsca dla tematyki modelowania i symulacji procesów energetycznych, magazynowania i dystrybucji energii cieplnej, analiz techniczno-ekonomicznych czy funkcjonowania współczesnych rynków energii. W trakcie studiów słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu aspektów prawnych i technicznych urządzeń elektroenergetycznych, techniki cieplnej i gazowej, z możliwością przystąpienia do egzaminu w celu potwierdzenia kwalifikacji i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego (Grupa 1, 2 i 3).

 

Program studiów:

W programie studiów przewidziano 22 przedmioty dydaktyczne oraz seminaria dyplomowe, gdzie łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 240 (156 h – wykłady, 26 - ćwiczenia laboratoryjne, 8 - ćwiczenia projektowe, 20 – konwersatoria, 30 – konsultacje):

 • Procesy termodynamiczne, cieplne i przepływowe w technologiach energetycznych
 • Zagadnienia mechaniki płynów w maszynach przepływowych
 • Parowe źródła energii i wymienniki ciepła
 • Spalanie paliw i emisje
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Niekonwencjonalne Zasoby i Źródła Energii
 • Typy złóż i technologie wydobycia gazu ziemnego
 • Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
 • Turbiny i farmy wiatrowe
 • Fotowoltaika przemysłowa i elektrownie solarne
 • Elektrownie wodne
 • Aspekty prawne oraz techniczne urządzeń elektroenergetycznych, techniki cieplnej i gazowej
 • Modelowanie i symulacje procesów energetycznych
 • Metody redukcji i ograniczania emisji zanieczyszczeń
 • Technologie energetycznego wykorzystanie biomasy i odpadów
 • Technologie magazynowania energii
 • Przemysłowe pompy ciepła
 • Techno-ekonomiczna ocena współczesnych technologii energetycznych
 • Współczesne rynki energii
 • Sieci ciepłownicze nowej generacji
 • Technologie wodorowe w energetyce
 • Energetyka jądrowa

 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do osób związanych z sektorem energetycznym (zakłady energetyczne, biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze, jednostki samorządowe itd.), pragnących uzyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie niskoemisyjnych technologii i źródeł energii. Trwająca aktualnie transformacja energetyczna w kraju, liczne modernizacje i nowe inwestycje wymuszają dostosowywanie się do nowych rozwiązań i technologii wytwarzania energii. Absolwent prezentowanych studiów podyplomowych pozna podstawy teoretyczne współczesnych maszyn, urządzeń i technologii energetycznych takich jak układy gazowe, gazowo-parowe czy bazujące na OZE, będzie potrafił wykorzystać techniki modelowania i symulacji w celu optymalizacji procesów energetycznych oraz będzie umiał przeprowadzać ocenę techniczno-ekonomiczną współczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, przesłanie dokumentów pocztą lub e-mailem

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-3, pokój 117A

kseiuos@agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr inż. Barbara Machniewicz

tel.: (12) 6173113,

Pawilon B3, I piętro, p. 117A,

kseiuos@agh.edu.pl  

 

Opłaty:

6200 zł (2 semestry x 3100 zł) - płatne w dwóch częściach, przed rozpoczęciem każdego semestru

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty po 10 godz. w każdy dzień  (co dwa tygodnie);

Zajęcia prowadzone są również on-line;

W miarę możliwości zorganizowany zostanie 1 lub 2 wyjazdy terenowe do nowoczesnych zakładów energetycznych.