Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna.

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez uczestników wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie wytwarzania , transportu i użytkowania odnawialnych paliw gazowych tj. wodoru i biogazu. W trakcie studiów uczestnicy zapoznają się również z aspektami technicznymi oraz prawnymi funkcjonowania sektora gazowego, aspektami zarządzania projektami inwestycyjnymi. W programie studiów ujęto zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz znaczeniem technologii wodorowych w przemyśle gazowniczym. Studia trwają dwa semestry i obejmują 205 godz. wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez zaproszonych wykładowców, w tym specjalistów posiadających doświadczenie w sektorze gazowym oraz w zakresie produkcji wodoru i biogazu.

 

Program studiów

 • Transformacja sektora energetycznego Polski,
 • Prawne aspekty użytkowania odnawialnych paliw gazowych,
 • Podstawy termodynamiki i gazownictwa,
 • Technologie energetyki odnawialnej,
 • Technologie produkcji wodoru,
 • Sekwestracja i utylizacja CO2,
 • Energetyczne wykorzystanie wodoru,
 • Planowanie, budowa i eksploatacja biogazowni,
 • Podstawy produkcji biogazu,
 • Procesy oczyszczania biogazu oraz możliwości zagospodarowania biogazu i biometanu,
 • Wykorzystanie sieci gazowej do transportu odnawialnych paliw gazowych oraz modelowanie sieci gazowej,
 • Ekonomika pozyskania i użytkowania odnawialnych paliw gazowych

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką pozyskania i wykorzystania wodoru i biometanu.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą produkcji wodoru i biogazu, oczyszczania biogazu, magazynowania wodoru, wykorzystania sieci gazowych do transportu odnawialnych paliw gazowych. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VII 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 18 VIII do 30 IX 2022 r. 

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

minimum 20, maksimum 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 328 (III p.)

 

Osoby do kontaktu:

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. Uczelni

tel.: 12 617 45 12 

szua@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6 500 zł

 

Informacje dodatkowe: