Wentylacja i klimatyzacja obiektów

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.

 

Program studiów:

 • Systemy klimatyzacji budynków
 • Urządzenia w wentylacji i klimatyzacji
 • Instalacje ogrzewania budynków
 • Programy komputerowe w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
 • Instalacje chłodnicze
 • Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Automatyka i sterowanie w instalacjach klimatyzacyjnych
 • Wentylacja pożarowa
 • Praktyczne zastosowania klimatyzacji w obiektach

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z branżą grzewczą, wentylacją i klimatyzacyjną HVAC. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów HVAC w obiektach. Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 25 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Liczba miejsc:

16

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 24

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Rafał Łuczak

tel.: 12 617 21 59

rluczak@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5500 zł (całość)
Termin płatności: do 25 IX 2022 r.
Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe oraz zajęcia terenowe. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdów w piątki po południu i w soboty co dwa tygodnie. Zajęcia terenowe realizowane będą w formie wyjazdu do wybranych inwestycji związanych z tematyką studiów podyplomowych.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.