Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy w zakresie procesów przepływu powietrza wyrobiskami podziemnymi, wymiany ciepła w górniczych urządzeniach chłodniczych oraz systemach klimatyzacji kopalń, które umożliwią absolwentom podejmowanie pracy w działach wentylacji i energomechanicznych kopalń podziemnych oraz w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne dla kopalń.

 

Program studiów:

 • Podstawy chłodnictwa
 • Mikroklimat wyrobisk górniczych
 • Wymiana ciepła i wymienniki
 • Prognozowanie zagrożenia temperaturowego
 • Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych
 • Systemy klimatyzacji kopalń
 • Automatyka chłodnicza i układy zasilająco-sterujące
 • Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych w górnictwie
 • Regulacje prawne w obrocie czynnikami chłodniczymi

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do inżynierów związanych zawodowo z wentylacją, mechaniką i energetyką w górnictwie podziemnym. Zdobyta wiedza oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwolą absolwentom na projektowanie i właściwe eksploatowanie systemów klimatyzacji w wyrobiskach podziemnych z wentylacją opływową i odrębną.

Po uzyskaniu wymaganych programem zaliczeń i zdaniu egzaminów oraz po obronie samodzielnie przygotowanej pracy końcowej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nieprzyjęcia, zgłoszenie kandydata zostaje zachowane do rekrutacji na kolejną edycję.

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 107a

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Kazimierz Piergies

tel.: 12 617 20 89

piergies@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5000,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, ćwiczenia audytoryjne i zajęcia terenowe w formie 15 dwudniowych sesji dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się w formie co dwutygodniowych zjazdów (piątek po południu i sobota).

Zajęcia terenowe realizowane są w formie wyjazdu do wybranych zakładów górniczych z zabudowanymi instalacjami klimatyzacyjnymi.

Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

 

Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.