Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika - User Experience & Product Design

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne także dla małych zespołów projektowych czy start-upów. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z agile i ze wszystkimi interesariuszami projektu.

Studia kładą nacisk na zdobywanie wiedzy poprzez praktykę i zanurzenie
w doświadczeniu, dzięki  rozwiązywaniu przez studentów realnego problemu projektowego, pracy w małych zespołach pod okiem mentorów, dzięki współpracy
z partnerem biznesowym oraz zajęciom z doświadczonymi praktykami.


Program studiów:

Blok 1 - Learn

 • Wprowadzenie do user experience design
 • Badania UX
 • Analiza badań jakościowych
 • Wstęp do analizy biznesowej
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Strategia UX
 • Warsztaty projektowe
 • Konsultacje z mentorem

 Blok 2 - Design

 •  Modelowanie
 • Inżynieria użyteczności i dostępność
 • Wzorce i systemy projektowe
 • Projektowanie treści
 • Szkicowanie rozwiązań
 • Prototypowanie
 • Interakcja w nowych technologiach
 • Projektowanie graficzne i wizualizacja danych
 • Konsultacje z mentorem

 Blok 3 - Measure

 • Jakościowa ewaluacja UX
 • Badania ilościowe UX
 • Prezentacja i krytyka designu
 • Konsultacje z mentorem

Blok 4 -Manage

 • Lean product management
 • Design thinking
 • Współpraca w zespole produktowym
 • Kultura UX w organizacji
 • Technologia i społeczeństwo
 • Myślenie wizualne
 • UX w implementacji

 

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy: projektanta i kierownika produktu, pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując, że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.


Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)


Termin zgłoszeń:

11 i 12 VII 2022


Wymagane dokumenty: 

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów w terminie wymaganym przez organizatora studiów (opłata dokonywana dopiero po informacji o zakwalifikowaniu się na studia)
 • obowiązkowo w treści lub tytule maila proszę umieścić informację czy i kiedy  uczestniczyło się we wcześniejszych rekrutacjach


Tryb zgłoszeń:

Pierwszeństwo w dostaniu się na studia będą miały osoby biorące udział we wcześniejszych rekrutacjach (tzn. takie, które złożyły dokumenty, jednak nie dostały się na studia). Za każdy wcześniejszy udział w rekrutacji kandydat uzyskuje 1 punkt.
O przyjęciu na studia decyduje ilość przyznanych punktów. W przypadku osób
z identyczną liczbą punktów będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.


Liczba miejsc:
32


Miejsce zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie pod adresem stojkow@agh.edu.pl


Informacja o studiach:

Aneta Nosal 

anosal@agh.edu.pl

Telefon: 12 617 42 51 

Maria Stojkow

stojkow@agh.edu.pl

telefon: 889 505 377

 

Opłaty:
9500 zł

 

Więcej informacji:

http://ux.agh.edu.pl/