Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe są prowadzone w zakresie czterech specjalności:

  • Górnicze wyciągi szybowe;
  • Koleje linowe;

Studia podyplomowe o ww. zakresach tematycznych 1-4 przewidziane są dla inżynierów projektujących i eksploatujących liny oraz poszczególne grupy urządzeń transportu linowego. Prowadzone były w Katedrze Transportu Linowego AGH od kilkudziesięciu lat, a obecnie są prowadzone przez Katedrę Inżynierii Maszyn i Transportu AGH. Obejmują szerokie spektrum wiadomości z dziedzin związanych z systemami transportu linowego. Ze względu na specyficzne cechy tych urządzeń specjalistyczna wiedza jest niezwykle przydatna inżynierom zatrudnionym w wielu działach gospodarki mających związek z transportem linowym. Studia mogą być organizowane w systemie obejmującym więcej niż jedną z wymienionych grup urządzeń.

 

Program studiów:

  • W trakcie studiów przekazywana jest wiedza ogólna z zakresu programu objętego przez kierunki studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Informatyka.
  • Prowadzone są wykłady i ćwiczenia z zasad projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń transportu linowego, napędów elektrycznych, układów hydraulicznych, systemów sterowania i kontroli.
  • Prowadzone są specjalistyczne zajęcia z diagnostyki technicznej oraz zagadnień związanych z eksploatacją i obsługą poszczególnych urządzeń.
  • Elementem wykładów są tematy związane z zagadnieniami prawnymi i dozorem technicznym.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe w proponowanych zakresach tematycznych przewidziane są dla pracowników zajmujących się projektowaniem, budową, eksploatacją, rzeczoznawstwem, dozorem i nadzorem technicznym poszczególnych grup urządzeń. Są istotnym elementem uzupełnienia wiedzy w zakresie transportu linowego osobowego i towarowego dla absolwentów różnych kierunków technicznych, a także dla osób podejmujących pracę w zakładach górniczych, ośrodkach narciarskich, firmach zajmujących się rzeczoznawstwem, dozorach technicznych, firmach projektujących, budujących i remontujących urządzenia transportu linowego.

Absolwenci studiów otrzymują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu urządzeń transportu linowego, tak osób, jak i materiałów. Są przygotowywani do samodzielnej pracy koncepcyjnej, projektowej oraz eksploatacji ww. urządzeń. Poznają zasady poprawnej pracy i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia, omawiane są zagadnienia prawne oraz warunki badań technicznych urządzeń i oceny ich wyników. Studia te są wymagane przy ubieganiu się inżynierów o uprawnienia dozoru w kopalniach oraz firmach posiadających urządzenia transportowe nadzorowane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2023 do XI 2024)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VII do 30 IX 2023

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

według kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30,
Pawilon B-2, Pokój 16

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Beata Kuśnierz

tel.: 12 617 30 51

kimit@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy średnio co 1-2 tygodnie w soboty.