Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu udostępniania wód podziemnych, prawidłowej eksploatacji studni wierconych oraz uzdatniania wód i ich dystrybucji. Zakres tematyczny studiów podyplomowych kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem wielkości dopływu wód podziemnych do ujęć, projektowaniem robót hydrogeologicznych, techniką i technologią udostępniania wód w różnych warunkach geologicznych, oceną stanu technicznego studni, renowacją i rekonstrukcją studni, uzdatnianiem i dystrybucją wód oraz przygotowaniem i oceną projektów inwestycyjnych.

Studia przeznaczone są dla osób po studiach wyższych pracujących w biurach projektowych, przedsiębiorstwach hydrogeologicznych, wodociągach, kopalniach odkrywkowych surowców mineralnych, przedsiębiorstwach inżynieryjnych prowadzących prace odwodnieniowe, w wydziałach geologii administracji państwowej, szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Kandydatami mogą być również absolwenci studiów wyższych , pragnący przekwalifikować się do pracy w branży hydrogeologicznej.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych

 

Program studiów

 

·         Hydrogeologia

·         Udostępnianie wód podziemnych

·         Technologia uzdatniania wody

·         Projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych

·         Filtry i filtrowanie studni

·         Metody diagnostyczne w ocenie stanu technicznego studni głębinowych

·         Projektowanie i dokumentowanie prac hydrogeologicznych

·         Prawo wodne, budowlane, geologiczne i górnicze

·         Energetyka wodna

·         Wybrane zagadnienia systemów wodociągowych

·         Renowacja i rekonstrukcja studni wierconych

·         Geoinżynieria

·         Ocena projektów inwestycyjnych

·         Modelowanie eksploatacji i migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych

·         Zajęcia terenowe

·         Zajęcia seminaryjne i konsultacje

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów będzie posiadał przydatną, współczesną i zaawansowaną wiedzę w zakresie udostępniania wód podziemnych, prawidłowej eksploatacji studni wierconych oraz uzdatniania wód i ich dystrybucji. Szczególny nacisk kształcenia będzie nakierowany na przekazanie słuchaczom wiedzy przydatnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych w biurach projektowych, przedsiębiorstwach hydrogeologicznych, wodociągach. W ww. przedsiębiorstwach często podejmowane są decyzje inwestycyjne, wymagające zgodności prawnej z przepisami ochrony środowiska, realizacji respektujące prawa własnościowe, wymagające dobrego przygotowania logistycznego, zorganizowania zespołów ludzkich realizujących te przedsięwzięcia, a potem kierujących działalnością operacyjną w przedmiotowym zakresie. Powyższe decyzje wymagają przeprowadzenia niezbędnych obliczeń oceny efektywności ekonomicznej projektów, a także szerokiej wiedzy technicznej dotyczącej zarządzania projektami w zakresie gospodarki wodnej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2020 r. do IX 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 25 IX 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

pawilon A-4, pokój 305

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Łukasz Łukańko,

+48 12 617 22 26 

 

Opłaty:

4400 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).

Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.