Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Futures Studies) kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

 

Program studiów:

I. Moduł badawczo-metodologiczny

1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)

2. Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)

3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)

4. Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz)

5. Foresight miejski (Justyna Król)

6. Projektowanie usług (Service design) (Katarzyna Młynarczyk)

7. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)

8. Field research i trendspotting w praktyce (Michał Mazur)

9. Metody analizy trendów w środowisku biznesowym (Aleksandra Trapp)

10. Przyszłość jako narzędzie projektowania innowacji (Agata Bisping, Marcin Maciejewski)

 

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

1. Ryzyko systemowe w krajach centrum i na peryferiach (Radosław Tyrała)

2. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)

3. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)

4. Zarządzanie marką osobistą (Personal branding) (Adrian Gamoń) 

5. Rola polityk publicznych w kreowaniu świata jutra (Marcin Kędzierski)

6. Marka jutra. Projektowanie strategii w nurcie HCD (Małgorzata Wardaszka)

7. Cyberbezpieczeństwo i prywatność w dobie wielkich przemian (Małgorzata Fraser)

 

III. Moduł Top Trends

1. Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)

2. Przyszłość naszej wolności: kapitalizm inwigilacji (Ada Florentyna Pawlak)

3. Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)

4. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)

5. Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)

6. Trendy w content merketingu (Wojciech Kardyś)

7. Trendy w komunikacji wizualnej (Dominika Górniak)

8. Przyszłość pracy (Zyta Machnicka)

9. Future gaming (Grzegorz Bobrek)

10. Technologie immersyjne w biznesie (Jowita Guja)

11. Fashion forecasting (Martyna Burgaud)

12. Smart city (Jacek Gądecki)

13. Megatrendy środowiskowe i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

 

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • trendsetterów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

 

Cele kształcenia:

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.

 

Czas trwania studiów:

2 semestry, 14 zjazdów, 218 godz. zajęć (od X 2022 do IX 2023)

 

Terminarz zgłoszeń:

Rekrutacja na IV edycję studiów została zakończona z uwagi na wypełnienie się limitu miejsc. Obecnie przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia na listę rezerwową, stworzoną na potrzeby rekrutacji na kolejne edycje studiów.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH.

 

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: chromik@agh.edu.pl (z kopią do: rtyrala@agh.edu.pl).

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

 

Opłaty:

6 400 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 3 200 zł)

 

Liczba miejsc:

27