Transport gazu i energetyka gazowa

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego oraz instalacji satelitarnych LNG.  Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godz. dydaktyczne realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia: podstawy gazownictwa, urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu, symulacje sieci gazowych, najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie, charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych.

 

Program studiów

 • Prawne aspekty rynku gazu ziemnego
 • Podstawy gazownictwa
 • Energetyka gazowa
 • Projektowanie i budowa gazociągów
 • Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych
 • Magazynowanie gazu ziemnego
 • Technologie skroplonego gazu ziemnego LNG
 • Pomiary w gazownictwie
 • Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu
 • Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
 • Ochrona środowiska w gazownictwie
 • Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
 • Podstawy ekonomii w gazownictwie

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a także podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 25 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

pawilon A-4, pokój 328

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

lic. Monika Nosal

tel.: 12 617 31 53

mnosal@agh.edu.pl

 

 

Opłaty:

4900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).

Za zgodą uczestników istnieje możliwość realizacji części zajęć w formie on-line.