Technologia i przetwórstwo szkła

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii  i przetwórstwa szkła. Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów, z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych.

Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: aktualnych trendów w technologii i przetwórstwie szkła, podstaw i uwarunkowań związanych z tworzeniem stanu szklistego, procesu technologicznego wytwarzania szkła ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania masy szklanej w wyroby, surowców do produkcji szkła, obniżenia energochłonności procesów wytwarzania szkła z zastosowaniem surowców alternatywnych czy operacji technologicznych pozwalających na obniżenie emisji CO2, najnowszych rozwiązań w zakresie doboru wyłożeń ogniotrwałych.

Poruszone zostaną również zagadnienia związane z szeroko pojętym przetwórstwem szkła, zastosowaniami szkła w budownictwie jako materiału wypełniającego, elewacyjnego oraz konstrukcyjnego. Omówione zostaną przepisy i regulacje prawne pozwalające na stosowania szkła jako wyrobu budowlanego. Scharakteryzowane zostaną techniki pozwalające na otrzymanie powłok funkcyjnych na podłożach szklanych, właściwości powłok funkcyjnych i ograniczenia w ich stosowaniu.

Zajęcia praktyczne umożliwią zapoznanie się z metodami badawczymi pozwalającymi określić właściwości wyrobów szklanych, jak również pozyskać praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

 

Program studiów:

 • Szkło – materiał XXI wieku. Aktualne trendy w technologii i przetwórstwie szkła, stan szklisty.
 • Właściwości technologiczne i użytkowe szkieł, właściwości fizykochemiczne powierzchni szkła, właściwości termomechaniczne szkieł, pomiary naprężeń w szkle, charakterystyka optyczna szkieł, współczesne badania naukowe w świetle wyzwań przemysłu szklarskiego.
 • Przetwórstwo szkła – metody podnoszenia wytrzymałości szkieł, szkła bezpieczne, kierowana krystalizacja, szkło jako materiał konstrukcyjny.
 • Szkło i szkliste materiały dla budownictwa, przepisy i normy, szyby zespolone, szklisty materiał izolacyjny.
 • Przebieg procesu produkcji szkła – proces otrzymywania szkła, handel emisjami, barwienie i odbarwianie szkieł,  technika witrażu,  formowanie szkła sposobem ręcznym, obliczenia technologiczne.
 • Materiały ogniotrwałe stosowane w przemyśle szklarskim, korozja materiałów ogniotrwałych.
 • Powłoki funkcyjne, emalie – podstawy technologii i zastosowania, urządzenia i techniki próżniowe, powłoki funkcyjne na szkle, właściwości fizykochemiczne powłok, pomiar grubości cienkich warstw.
 • Nanomateriały i nanotechnologie.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są głównie dla absolwentów szkół wyższych, pracujących w przemyśle związanym z procesami produkcji szkła i jego przetwórstwa. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów podyplomowych są także przydatne dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, gdzie szkło stanowi element materiału kompozytowego.

Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych, w szczególności technologii chemicznej, oraz absolwenci szkół wyższych bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem szklarskim, ceramicznym emalierskim czy z przemysłem wytwarzającym powłoki funkcyjne.

Tematyka zajęć skierowana jest również do pracowników firm projektujących piece szklarskie czy będących menagerami projektów związanych z wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii.

Po zakończeniu studiów i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu technologii i przetwórstwa szkła” wydane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 20 VI do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe,
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

min.15 – max. 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-3, sekretariat - pokój 223

lub drogą elektroniczną na adres:

szklo@agh.edu.pl

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Katarzyna Koza

tel.: 12 617 34 19

szklo@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie sobotnio – niedzielnych zjazdów, raz w miesiącu  (od XI 2022 r. do VI 2023 r.)

Przewidywana data rozpoczęcia: 19 XI 2022 r.