Techniki informacyjne w kryminalistyce

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe Techniki informacyjne w kryminalistyce  są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pożądane na rynku technologii, usług, informatyki śledczej oraz innych dyscyplin związanych z bezpieczeństwem ( w tym szczególnie z bezpieczeństwem państwa).

 

Program studiów:

209 godzin zajęć podzielonych na zestaw wykładów (106 godziny) oraz ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych (103 godziny) pozwoli m.in. na:

 • poznanie aktualnego stanu wiedzy dyscyplin naukowych z dziedzin forensic,
 • projektowanie i przedstawianie ekspertyzy kryminalistycznej,
 • przygotowanie i wykonanie analizy informacji,
 • zaprojektowanie i stworzenie systemu ochrony informacji niejawnych,
 • poznanie krajowych zasobów informacyjnych,
 • kreowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 • pozyskiwanie i zabezpieczanie danych cyfrowych,
 • odzyskiwanie danych,
 • przeciwdziałaniu szpiegostwu przemysłowemu.

Zajęcia  będą prowadzone przez pracowników Katedry Informatyki AGH oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się sferą bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe Techniki informacyjne w kryminalistyce przeznaczone są przede wszystkim dla:

 • osób pracujących  na stanowiskach związanych  z bezpieczeństwem państwa zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym lub też pragnącym poznać ten sektor, zatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony państwa jak również z  branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia   - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu kryminalistyki i informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną  wartość  w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oraz szybkiego rozwoju nowych technologii;
 • osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia   procesów   z   wykorzystaniem   narzędzi informatycznych, także pracujących w dowolnej branży - takim osobom studia umożliwią zwiększenie   wiedzy  w   dziedzinie   informatyki,   co   umożliwi   kompetentne uczestnictwo w przygotowaniu, monitorowaniu i eksploatacji szerokiej gamy rozwiązań informatycznych spotykanych w dzisiejszym biznesie. 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2020r. do VI 2021 r.) 

 

Termin zgłoszeń:

od VI do IX 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń 

 

Liczba miejsc:

min. 16, maks. 20 

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, 

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Małgorzata Urban (tel.: 12 328 33 22) 

 

Opłaty:

6 500 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł) 

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 209 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.