Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia adresowane są do przedstawicieli służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych i administracji państwowej i samorządowej oraz nauczycieli. Ofertę studiów kierujemy także do przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego, pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych.

W programie studiów znajduje się m.in.: monitoring środowiska, systemy urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego i wody, gospodarka odpadami i recykling, ocena stanu środowiska przyrodniczego, podstawy biotechnologii środowiskowej i ekotoksykologii, zastosowanie technik komputerowych w ochronie środowiska, najnowsze przepisy i normy prawne z ich interpretacją, zarządzanie środowiskiem, ekonomia i ekonomika środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i zajęć terenowych.

Szczególne miejsce w programie studiów zajmują współczesne problemy gospodarki odpadami i odnawialne źródła energii.

 

Program studiów:

 • Podstawowe zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska;
 • Maszyny i urządzenia w ochronie środowiska;
 • Ochrona powietrza;
 • Gospodarka wodna-aspekty prawne i techniczne;
 • Ochrona gleby i rekultywacja terenów zdegradowanych;
 • Gospodarka odpadami- aspekty prawne i techniczne;
 • Zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Informatyka w ochronie środowiska;
 • Seminarium dyplomowe

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem  zasobów środowiskowych, w organach administracji publicznej oraz w gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska, ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach, szkolnictwie różnych szczebli, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej  oraz zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych, bądź ochroną atmosfery, przemyśle, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, przygotowani są do podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty zgodne z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie § 4 ust. 3:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej

 

Ilość miejsc:

15-30

 

Miejsce zgłoszeń:

1) osobiście lub pocztą tradycyjną:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska

Sekretariat Katedry, Al. Mickiewicza 30, pawilon B3, pokój 117A, 30-059 Kraków

2) pocztą elektroniczną (skany dokumentów): szkola@imir.agh.edu.pl ; kseiuos@agh.edu.pl

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Katarzyna Marciniszyn (tel.: 12 617 39 22)

mgr inż. Barbara Machniewicz (tel.: 12 617 31 13)

 

Opłaty:

4 800,00 zł (2 semestry x 2400,00 zł)  

Studia są płatne semestralnie przed rozpoczęciem każdego semestru

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia w trakcie dwudniowych sesji w soboty i niedziele, 150 godz. dydaktycznych.