Szacowanie nieruchomości

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, matematyki i statystyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – rzeczoznawców majątkowych i specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych, rolnych, leśnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych). Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujące praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego. Egzamin złożony jest z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego.

 

Program studiów:

  • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
  • Podstawy wiedzy ekonomicznej (50 godz.)
  • Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
  • Rzeczoznawstwo majątkowe (129 godz.)
  • Seminarium dyplomowe i egzamin (19 godz.)

Program studiów obejmuje minimum programowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Studia przygotowują (po odbyciu praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wykładowcy, będący jednocześnie rzeczoznawcami majątkowymi, przyjmują chętnych słuchaczy do odbycia praktyki zawodowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 25 VI do 30 IX 2022 r. 

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy według wzoru podanego na stronie internetowej:  www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych 

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

Minimum 50, maksimum 100

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 206

lub internetowo na adres: kozak@agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Krzysztof Kozak

tel.: 12 617 22 74

kozak@agh.edu.pl

 

Opłaty:

3 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywać podczas weekendów (soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie w godz. od ok. 10.00 do ok. 17.00.