Systemy informacji geograficznej

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), czyli danych o położeniu, właściwościach geometrycznych i relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk oraz towarzyszących im danych opisowych. Studia podyplomowe adresowane są do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, geomatyki, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska. Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone będą z użyciem oprogramowania głównych producentów komercyjnych narzędzi GIS, a także coraz szybciej rozwijającego się wolnego oprogramowania.

 

Program studiów:

 • Podstawy systemów informacji geograficznej: wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, przestrzeń geograficzna i jej odwzorowanie, układy współrzędnych i wysokości, normalizacja w zakresie informacji geograficznej, wolne oprogramowanie i otwarte dane.
 • Dane geograficzne I: modele i struktury danych, podstawy baz danych, elementy fotogrametrii i teledetekcji.
 • Oprogramowanie CAD i GIS: projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i grafika komputerowa, wybrane oprogramowanie GIS.
 • Kartografia i geowizualizacja: podstawy kartografii, geowizualizacja (w tym 3D).
 • Infrastruktury informacji przestrzennej: metadane geoprzestrzenne, standardy wymiany danych, internetowe usługi danych przestrzennych, dyrektywa INSPIRE.
 • Podstawowe analizy przestrzenne: analizy w modelu wektorowym, analizy sieciowe, geokodowanie, analizy w modelu rastrowym, budowanie i analizowanie modeli powierzchni 3D.
 • Dane geograficzne II: bazy danych przestrzennych, projektowanie baz danych przestrzennych, jakość danych, podstawy technologiczne i formalno-prawne geodezji, skaning laserowy, GPS (GNSS), wykorzystanie istniejących materiałów kartograficznych (kalibracja, wektoryzacja), harmonizacja i import danych, zastosowania topologii.
 • Zaawansowane zastosowania systemów informacji geograficznej: wspomaganie podejmowania decyzji i inne przykłady złożonych analiz, automatyzacja przetwarzania danych i analiz, podstawy technik odkrywania wiedzy w danych oraz uczenia maszynowego.
 • Przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent ma przede wszystkim ogólną wiedzę na temat możliwości i zasad funkcjonowania systemów informacji geograficznej, umożliwiającą mu ocenę przydatności GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych w miejscu pracy. Po zrealizowaniu zajęć przewidzianych w planie studiów podyplomowych uczestnik ma umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych) oraz sprawnie posługuje się oprogramowaniem GIS.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 29 VII 2022 r. oraz od 1 IX do 7 X 2022 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc)

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.studium.gis.edu.pl),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów (nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych)

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów

 

Liczba miejsc:

min. 20, maks. 60

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 12

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Adrianna Flammer

tel.: 12 617 33 23

Piotr Cichociński

studium-gis@agh.edu.pl

 

 

Opłaty:

4 000 zł (semestr pierwszy: 2225 zł, semestr drugi: 1775 zł, płatne przed rozpoczęciem każdego z semestrów; brak opłaty wpisowej)

 

Informacje dodatkowe:

Tryb zaoczny, zajęcia odbywają się na terenie Uczelni, zjazdy sobotnio-niedzielne średnio dwa razy w miesiącu w godz. 10.00–20.00 (soboty) i 8.00–18.00 (niedziele).