Systemy baz danych

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia dają możliwość zapoznania się z problemami i technologiami realizacji systemów baz danych oraz nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i eksploatacji takich systemów, realizowanych w oparciu o najnowsze technologie. W programie studiów szczególną uwagę zwrócono na problemy tworzenia logicznych modeli baz danych, a także aplikacji charakterystycznych dla wielopoziomowych architektur, wykorzystujących techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Tematyka studiów dotyczy też problemów administracji i bezpieczeństwa tych systemów, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych ich wdrażania i eksploatacji. Powyższą tematykę uzupełniają technologie dotyczące budowy hurtowni danych, realizacji procesów eksploracji danych i zarządzania wiedzą.

 

Program studiów:

  • Szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także architekturach uwzględniających możliwości środowiska sieciowego i techniki webowe, pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych wykorzystujących środowisko WWW.
  • Istotnymi zagadnieniami, które znalazły swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych, tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP), jak i udostępniania ich poprzez portale internetowe.
  • Ciekawym akcentem programu studiów jest prezentacja możliwości reprezentacji wiedzy, poznanie zasad budowy baz wiedzy i inteligentnych aplikacji wnioskujących w oparciu o te bazy (podstawy sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych).
  • Program studiów daje możliwość poznania podstaw zagadnień związanych z procesami pozyskiwania wiedzy z baz danych (eksploracja baz danych - data mining)
  • W programie studiów istotne miejsce zajmują problemy zapewnienia bezpieczeństwa tworzonym i eksploatowanym systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo). 
  • Program uwzględnia problemy związane z zarządzaniem przedsięwzięciami projektowymi, a także aspekty prawne wdrażania i eksploatacji systemów baz danych

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do tych wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych, a także do osób zainteresowanych nowoczesnymi systemami informacyjnymi i kierunkami ich rozwoju.

W stopniu zależnym od poziomu wiedzy początkowej słuchacza (nie są wymagane studia informatyczne), absolwent posiądzie umiejętności projektowania, implementowania systemów relacyjnych baz danych oraz administrowania nimi. Po opanowaniu podstawowych zasad posługiwania się podstawowymi aplikacjami środowiska sieciowego nabędzie on umiejętność korzystania i tworzenia aplikacji baz danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych wykorzystujących środowisko Internetu. Absolwent pozna też zasady tworzenia aplikacji opartych o technologie sztucznej inteligencji w postaci systemów ekspertowych, wykorzystujących bazy wiedzy czy sieci neuronowe. Dodatkowo pozna wiele elementów nowoczesnych technik bazodanowych (modele nierelacyjne, zasady realizacji hurtowni danych, podstawy eksploracji danych), czy też technik sieciowych. Dopełnieniem powyższej wiedzy będą elementy szeroko pojętej inżynierii systemów baz danych obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa tych systemów, poprawnego nimi administrowania, zarządzania projektami, zarządzania jakością systemów czy wreszcie najistotniejsze zagadnienia prawne związane z procesem tworzenia i eksploatacją tych systemów.

Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów (w formie przewidzianej indywidualnie dla każdego z przedmiotów) uzyskują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Systemów Baz Danych, wystawiane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nabyta wiedza i umiejętności są bardzo dobrą podstawą do dalszych szczegółowych studiów i kursów w tym zakresie, czy podjęcia starań o przystąpienie do wybranych egzaminów certyfikacyjnych, pozwalających uzyskać np. wybrany Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 15 maja 2022 r. do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 września 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich);
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę:

https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/systemy-baz-danych/

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

 

Liczba miejsc:

min. 22, maks. 44

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Agata Rzepka

tel.:012 328 34 14

rzepka@agh.edu.pl

lub

Sekretariat Instytutu Informatyki

pawilon D-17 pokój 2.32

tel. 12 328 33 65

 

Opłaty:

6200 zł (w tym opłata wpisowa 100 zł)

Opłatę należy wnieść w dwóch ratach: 4000 zł za pierwszy semestr i 2200 zł za drugi.

 

Informacje dodatkowe:

Program Studiów obejmuje około 204 godzin zajęć obowiązkowych. Wykłady stanowią mniej niż połowę godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym: większość wykładów prowadzonych jest w trybie zdalnym (w oparciu o platformę MS Teams), a zajęcia laboratoryjne w zdecydowanej większości prowadzone są w laboratoriach komputerowych Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH z indywidualnymi stanowiskami pracy wyposażonymi w oprogramowanie dopasowane do zakresu programu studiów. Studenci otrzymują dostęp komputerowy do sieci uczelnianej oraz kilku serwerów (w tym do serwera pocztowego @student.agh.edu.pl, serwerów oprogramowania bazodanowego w Instytucie Informatyki AGH i serwerów wirtualnych z oprogramowaniem tworzącym przyjazne środowisko pracy dla realizacji systemów bazodanowych. Cztery wyróżnione w programie przedmioty kończą się obowiązkowym zaliczeniem na ocenę (termin tych zaliczeń ustalany jest z uczestnikami i wraz ze szczegółowymi wymaganiami oraz trybem zaliczenia podawany jest na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu), podobnie jak i ocena liczbowa przypisywana jest osiągnięciom uczestnika związanym z realizacją projektu dyplomowego. Wymagana jest 75% obecność w zajęciach wg. przyjętego planu studiów. Tradycyjnie uznano, że pierwszy semestr kończy się po siódmym zjeździe weekendowym, ale nie ma wymagań merytorycznych (poza formalnymi) dla kontynuowania uczestnictwa w kolejnym semestrze zajęć. Jednak dopuszczenie do ostatniego etapu realizacji projektu dyplomowego (jego publiczna prezentacja) może się odbyć pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych pozytywnych ocen z zaliczenia wyznaczonych czterech przedmiotów.

Tryb prowadzenia zajęć będzie dopasowany do sytuacji epidemicznej i zapewniający maksymalny komfort studentów oraz możliwości percepcji wiedzy.