Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Tematyka studiów jest związana z wdrożeniem koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną) w praktykę gospodarczą przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Studia adresowane są do właścicieli i pracowników podmiotów gospodarczych, menedżerów wyższego i średniego szczebla, organizacji pozarządowych, pracowników administracji różnego szczebla, konsumentów zainteresowanych nowymi modelami gospodarczymi, gdyż GOZ dotyczy zarówno aspektów zarządzania zasobami (materiały, energia, woda), jak i ich wpływu na środowisko poprzez minimalizowanie odpadów i emisji w całym cyklu życia.

 

Program studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej przejście z modelu gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Aktualna i usystematyzowana wiedza na temat GOZ będzie ukierunkowana na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych), budowę strategii zarządzania, wykorzystanie modeli i instrumentów wspierających GOZ, poszukiwanie rozwiązań win-win tj. korzystnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska.

 

Sylwetka absolwenta:

Student uzyska wiedzę, kompetencje i umiejętności budowania strategii biznesowych, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez UE w zakresie wdrażania GOZ w podmiotach gospodarczych. 

 

Czas trwania:

2 semestry (XI 2022 r. do X 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

1 IX - 13 XI 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • oświadczenie dotyczące płatności (dot. osób, które nie płacą za studia same, płaci np. firma, UP lub inna instytucja);
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

do 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, I piętro pokój 111

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Justyna Praga

tel. 12 617 43 05

jpraga@zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 200 zł (w dwóch ratach semestralnych)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji dydaktycznych (sobota-niedziela) organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu.

Uruchomienie studiów nastąpi pod warunkiem zgłoszenia się min. 20 osób.