Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii

Charakterystyka studiów:

Wobec pojawiających się zagrożeń zarówno w zakresie deficytu pierwotnych zasobów energii jak  i zbyt niskiej efektywności jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania narasta przekonanie o potrzebie wprowadzenia nowej jakości do sieci energetycznych – stworzenia inteligentnych systemów znanych powszechnie jako „smart grids”. Jednym z istotnych elementów tej koncepcji jest rozwój i upowszechnienie stosowania rozproszonych źródeł (także odnawialnych) i zasobników energii.

W Polsce ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) wprowadza pojęcie wspólnot energetycznych (lokalnych obszarów bilansowania) zwanych w tym dokumencie klastrami lub spółdzielniami energetycznymi, uznając je za podstawową formę rozwoju energetyki rozproszonej. Koordynatorzy klastrów stają wobec konieczności wyboru technologii wytwarzania energii na podległym im obszarze (lokalnego mixu energetycznego), budowy systemów bilansowania energii i monitorowania stanu sieci energetycznej, stworzenia modelu współpracy z lokalnymi operatorami, modelu biznesowego przedsięwzięcia itp. Wymaga to doświadczenia i często specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, która nie jest powszechna w środowisku twórców klastrów. Wiedza ta jest także niezbędna wszystkim odbiorcom energii, którzy stają się prosumentami – zarówno komunalnym jak i przemysłowym oraz instytucjom działającym w obszarze szeroko rozumianych usług i doradztwa technicznego. Już obecnie na jednym z czołowych miejsc listy rankingowej w UE pojawił się nowy zawód – specjalista w dziedzinie energetyki odnawialnej i integrator usług infrastrukturalnych. Brak takich specjalistów może spowolnić rozwój gospodarczy krajów UE, stąd podejmowane na wielu uniwersytetach w Europie działania zmierzające do otwarcia nowych kierunków kształcenia zorientowanych na rozwój energetyki rozproszonej.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy o nowych technologiach wytwarzania i magazynowania energii oraz o ich integracji w celu budowy wirtualnych elektrowni i zaspakajania lokalnych potrzeb energetycznych z malejącym udziałem energii pobieranej z sieci publicznej.

 

Program studiów:

Semestr pierwszy:

 • Polityka energetyczna, struktura rynku energii w Polsce, systemy energetyczne
 • Energetyka rozproszona, klastry i spółdzielnie energetyczne
 • Koncepcja prosumenta, jakość dostawy energii elektrycznej, wprowadzenie do energoelektroniki
 • Energetyka wodna, geotermalne źródła energii
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka fotowoltaiczna
 • Energetyka gazowa i biogazowa, energetyka cieplna
 • Systemy magazynowania energii elektrycznej

 

Semestr drugi:

 • Systemy automatyki budynkowej, transport elektryczny
 • Sterowanie i monitorowanie w systemach energetyki rozproszonej
 • Teleinformatyka w energetyce (poziom podstawowy)
 • Zarządzanie energią, modele biznesowe, prawne i techniczne systemy i narzędzia zarządzania (poziom podstawowy)
 • Moduły obieralne
 • Energetyka rozproszona. Społeczne aspekty produkcji i wykorzystania energii
 • Energetyka fotowoltaiczna  POZIOM ZAAWANSOWANY
 • Zarządzanie energią, modele biznesowe, narzędzia prawne POZIOM ZAAWANSOWANY
 • Teleinformatyka w energetyce POZIOM ZAAWANSOWANY

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci zdobędą kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

 • wyboru właściwych dla rozważanego zastosowania źródeł energii (mixu energetycznego), także magazynów, z uwzględnieniem charakterystyk technicznych urządzeń i związanych z nimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi;
 • sformułowania istotnych wymagań technicznych na potrzeby przetargów w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej;
 • przepisów regulujących funkcjonowanie w Polsce klastrów, spółdzielni energetycznych oraz rozproszonych źródeł energii;
 • sporządzenia bilansu energetycznego wyróżnionego obszaru/zakładu/obiektu; opracowania strategii rozwoju energetycznego na obszarze działania wspólnoty energetycznej (klastra, spółdzielni, przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego itp.);
 • efektywności energetycznej;
 • redukcji negatywnego wpływu rozproszonych źródeł energii na publiczną sieć dystrybucyjną;
 • określenia wymagań funkcjonalnych oraz technicznych dotyczących systemów teleinformatycznych przeznaczonych do bilansowania i zarządzania klastrami energii/wirtualnymi elektrowniami.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IV 2021 r.

 

Opłata:

6500 zł

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznych co najmniej pierwszego stopnia;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, postępowanie kwalifikacyjne

 

Miejsce zgłoszeń:

W związku z sytuacją epidemiczną zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres keiaspe@agh.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie studiów: www.rze.agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Małgorzata Ledwoń

tel.: 12 617 28 01

keiaspe@agh.edu.pl

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w piątki po południu i w soboty, średnio co dwa tygodnie.