Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi

Charakterystyka studiów:

 

Zasoby mineralne to specyficzne komponenty środowiska przyrodniczego. W większości przypadków są to bogactwa nieodnawialne i wyczerpywalne, o długim i zwykle kosztownym cyklu rozpoznania. Studia podyplomowe Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi zogniskowane są na prezentacji uporządkowanego stanu wiedzy dotyczącego administrowania i dysponowania zasobami mineralnymi środowiska w kontekście aktualnie obowiązujących uwarunkowań prawnych. Oprócz płaszczyzny prawa słuchacze studium   zapoznają się z podstawowymi zasadami zarządzania złożami kopalin, ich ochroną i wykorzystaniem. Przedyskutowane zostaną zadania służby geologicznej w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących przepisów o ruchu zakładów górniczych, jak również reguły geologicznego dokumentowania złóż. Omówiona zostanie problematyka dotycząca uzyskiwania kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej oraz geologa górniczego.

Prześledzony zostanie cykl życia projektu surowcowego zarówno od strony technicznej, jak również w kontekście ryzyka i ekonomiki działalności geologiczno-górniczej.

 

 

Program studiów:

 1. Gospodarka złożami kopalin oraz ich ochrona i wykorzystanie.
 2. Dokumentowanie geologiczne złóż oraz zadania służby geologicznej zakładów górniczych.
 3. Planowanie i zagospodarowanie złóż, likwidacja i rekultywacja obszarów po działalności górniczej.
 4. Prawo w gospodarce zasobami mineralnymi.
 5. Geologia środowiska dla potrzeb terytorialnych samorządów lokalnych.
 6. Ekonomika działalności geologiczno-górniczej.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi przeznaczone są dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych ze wszystkich uczelni, a zwłaszcza geologów i górników oraz specjalistów ochrony środowiska. Dedykowane są przede wszystkim pracownikom:

 • zatrudnionym przy geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych,
 • przedsiębiorstw geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych,
 • samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 • wydziałów ochrony środowiska urzędów wojewódzkich,
 • inspektoratów ochrony środowiska.

Absolwent kończący studia podyplomowe Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi zaktualizuje, uzupełni i/lub uzyska:

 • ogólne przygotowanie z zakresu gospodarczego znaczenia i wykorzystania mineralnych zasobów środowiska,
 • kompletną i aktualną wiedzę w sferze planowania i zagospodarowania złóż, geologicznej obsługi zakładów górniczych, podstawowych technik i technologii eksploatacji kopalin skalnych oraz likwidacji i rekultywacji zakładów górniczych,
 • praktyczne umiejętności zarządzania mineralnymi zasobami środowiska w kontekście uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych,
 • znajomość efektywnych i praktycznych metod waluacji projektów surowcowych i wyceny informacji geologicznej,
 • biegłość w rozumieniu i stosowaniu przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz relacji zapisów tego prawa w odniesieniu do innych aktów powszechnych warunkujących prowadzenie działalności geologiczno-górniczej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od IX 2019 r. do VIII 2020 r., zakończenie zajęć dydaktycznych VI 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 13 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wzór dostępny na stronie),
 • odpis (lub potwierdzona kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • karta zgłoszenia (wzór dostępny na stronie).

 

Tryb zgłoszeń:

Elektronicznie (e-mail) lub listownie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-0, pokój 7 (wysoki parter)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Mariusz Krzak

tel.: 12 617 24 32

krzak@agh.edu.pl

 

Joanna Świąder

tel.: 12 617 24 15

sliwka@geol.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Program studiów realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia audytoryjne i komputerowe. Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym (jeden zjazd w miesiącu, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), sobota w godz. 9-19, niedziela w godz. 8-13, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Zajęcia z bloków tematycznych 1. i 2. (wg programu studiów) zakończone zostaną egzaminami. W przypadku pozostałych bloków tematycznych zaliczenie przewidywane jest na podstawie obecności na wykładach, aktywności, dyskusji i odpowiedzi ustnych podczas zajęć i konsultacji oraz zrealizowanych ćwiczeń praktycznych.

Uczestnicy studiów, którzy uzyskali pozytywne oceny (tzn. z wynikiem co najmniej dostatecznym) ze wszystkich przewidzianych w planie studiów egzaminów i zaliczeń, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Prawnych aspektów gospodarowania zasobami mineralnymi zawierające m.in. ostateczny wynik studiów podyplomowych.