Odnawialne zasoby i źródła energii

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu współczesnych kierunków rozwoju konstrukcji, badań i wdrożeń odnawialnych zasobów i źródeł energii. Program studiów podzielony jest na bloki tematyczne, które swym zakresem obejmują wszystkie technologie ekoenergetyczne i zasoby odnawialne: geotermię, biomasę i biopaliwa, słońce, wodę, wiatr, pompy ciepła oraz zagadnienia dodatkowe związane z tą tematyką: strategię rozwoju OZE, politykę energetyczną w tym zakresie, samowystarczalność energetyczną z wykorzystaniem OZE, budownictwo zeroenergetyczne oraz audyting energetyczny budynków. Dodatkowym blokiem programowym jest praktyczny wyjazd terenowy ukazujący możliwości zastosowań OZE.

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), szczególnie kierunków związanych z energetyką, mechaniką, budownictwem, techniką rolniczą, transportem - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju konstrukcji i zastosowań urządzeń energetyki odnawialnej.

 

Program studiów:

W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie VIII bloków przedmiotowych / tematycznych dotyczących:

Blok I – Strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce;

Blok II – Energetyka geotermiczna;

Blok III – Energetyka biomasy i biopaliw;

Blok IV – Energetyka słoneczna;

Blok  V – Energetyka wiatrowa;

Blok VI – Energetyka pomp ciepła;

Blok VII – Energetyka wodna;

Blok VIII – Polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie.

W programie przewidziany jest wyjazd terenowy, podczas którego uczestnicy poznają praktyczne przykłady zastosowań odnawialnych źródeł energii.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oceny zasobów ekoenergetycznych, projektowania systemów wykorzystujących OZE z wykorzystaniem metod komputerowych. Ma świadomość ważności zastosowania i wdrożenia systemów ekoenergetycznych, w tym ich wpływu na środowisko naturalne i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty zgodne z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie § 4 ust. 3:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
  • po zakwalifikowaniu na studia podyplomowe poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

15-30

 

Miejsce zgłoszeń:

1) osobiście lub pocztą tradycyjną:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska

Sekretariat Katedry, Al. Mickiewicza 30, pawilon B3, pokój 117A, 30-059 Kraków

2) pocztą elektroniczną (skany dokumentów): szkola@imir.agh.edu.pl ; kseiuos@agh.edu.pl  

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Katarzyna Marciniszyn (tel.: +48 (12) 617 39 22)

mgr inż. Barbara Machniewicz (tel. +48 (12) 617 31 13)

 

Opłaty:

5 500 zł (2 x 2 750,00 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe (wykłady, konwersatoria, seminaria) będą realizowane przez okres dwóch semestrów akademickich. Będą prowadzone systemem niestacjonarnym, podczas 10-11 sesji dwudniowych (sobota, niedziela, co drugi tydzień) w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Zajęcia obejmą według planu studiów podyplomowych łącznie 170 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obowiązkowe. Przez 2 semestry przekazywana jest uczestnikom wiedza z różnych dziedzin w ramach przedmiotów bez wystawiania ocen końcowych. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy piszą samodzielnie prace dyplomowe. Podczas pisania pracy są prowadzone konsultacje z wybranymi Promotorami prac. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych.