Oddziaływanie informacji na bezpieczeństwo państwa

Charakterystyka studiów:

Studia „Oddziaływanie informacji na bezpieczeństwo państwa ” są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pożądane na rynku technologii, usług, informatyki śledczej oraz innych dyscyplin związanych z bezpieczeństwem ( w tym szczególnie z bezpieczeństwem państwa).

 

Program studiów:

Program studiów składa się z następujących przedmiotów, w łącznym wymiarze 207 godzin (79 godzin wykładów i 128 godzin laboratoriów), za które Słuchacz może uzyskać 30 punktów ECTS:

•      Informacja w cyberprzestrzeni.

•      Charakterystyka współczesnego terroryzmu – zagrożenia atakami terrorystycznymi.

•      Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

•      Ochrona informacji niejawnych.

•      Problemy bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego.

•      Ochrona danych osobowych.

•      Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

•      Podstawy analizy informacji.

•      Substancje psychoaktywne w Polsce – geneza, aktualne problemy, prognozy na przyszłość.

•      Krajowe zasoby informacyjne.

•      Prawne podstawy wykorzystania informacji w procesie wykrywczy.

•      Wywiad i kontrwywiad

•      Polityka imigracyjna i azylowa. Globalizacja i jej wyzwania.

•      Komunikowanie interpersonalna, metodyka pracy w grupie.

•      Informacja kryminalna – sposoby koordynacji pomiędzy służbami.

•      Polityka karna państwa.

•      Taktyka działań kontrwywiadowczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić  na praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie realizacji studiów jako wartości głównej dla naszych absolwentów.

Dzięki szerokiej i nowoczesnej ofercie przedmiotów specjalistycznych, współpracy z zewnętrznymi specjalistami z branży bezpieczeństwa, a także dzięki przedmiotom ogólnym (podstawy informatyki, podstawy prawa i procesu karnego), absolwent będzie przygotowany do świadomego i kreatywnego udziału w dowolnej działalności zawodowej związanej z branżą bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminalistyki, działań służb państwowych oraz innych instytucji i firm zajmują szych się szeroko problematyką bezpieczeństwa.

Zajęcia  będą prowadzone przez pracowników Katedry Informatyki AGH oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się sferą bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia   podyplomowe  Oddziaływanie informacji na bezpieczeństwo państwa  przeznaczone   są przede wszystkim dla:

•      osób pracujących  na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa, zatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony państwa jak również z  branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego   wykształcenia   -   takim   osobom   studia   umożliwią   uzupełnienie     i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu kryminalistyki i Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji   do   wykonywania   zawodu,   co   będzie   miało   szczególną  wartość  w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oraz szybkiego rozwoju nowych technologii,

•      osób odpowiedzialnych   za   jakość  i   usprawnienia   procesów   z   wykorzystaniem   narzędzi informatycznych, także pracujących w dowolnej branży - takim osobom studia umożliwią zwiększenie   wiedzy  w   dziedzinie   Informatyki,   co   umożliwi   kompetentne uczestnictwo w przygotowaniu, monitorowaniu i eksploatacji szerokiej gamy rozwiązań informatycznych spotykanych w dzisiejszym biznesie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2020 r. do II 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 29.02.2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie studiów),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) na dowolnym kierunku,
  • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 16, maks. 20

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 2.7

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Małgorzata Urban (tel.: 12 328 33 22)

 

Opłaty:

6 500 zł (w tym opłata operacyjna w wysokości 100 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 207 godz. zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.