Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy – wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) m.in. gazu ziemnego, wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, itp. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki gazyfikacji i kanalizacji kraju oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia wprowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, a zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

 

Program studiów:

 • Techniki i technologie bezwykopowej budowy sieci
 • Elementy hydrogeologii i geologii inżynierskiej
 • Podstawy wiertnictwa
 • Mechanika zwiercania skał
 • Płuczki wiertnicze w technologiach bezwykopowych
 • Gruntoznawstwo i geotechnika
 • Utylizacja odpadów powiertniczych
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych
 • Metody szacowania ryzyka projektowego
 • Maszyny i urządzenia w technologiach bezwykopowych
 • Zagadnienia prawne i BHP w technologiach bezwykopowych
 • Zajęcia terenowe.

 

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki w zakresie projektowania i wykonywania instalacji rurociągów za pomocą technologii bezwykopowych. Absolwenci będą posiadać wiedzę z podstaw wiertnictwa i płynów wiertniczych, mechaniki zwiercania skał, budowy maszyn, narzędzi wiercących i pomiarowych a także przybliżone zostaną im zagadnienia geologii inżynierskiej i geotechniki, sporządzania umów, projektowania i dokumentowania inwestycji.

Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie technologii bezwykopowych, która umożliwi im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej wodno-kanalizacyjnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2023 r. do II 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 17 II 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie późnej niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Liczba miejsc:

Do 30

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Marta Ziaja

tel.: 12 617 22 00

marziaja@agh.edu.pl

Opłaty:

5 400,00 zł

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, również hybrydowo w przypadku wystąpienia kolejnej fali pandemii (piątek od godz. 15.00 , sobota w godz. 8.15-17.30).